Bijna 60% van de ggz-kosten wordt gemaakt door mensen met een uitkering. Het gaat om uitkeringen door arbeidsongeschiktheid, ziekte of werkloosheid (bijstand en WW). Daarmee zijn de ggz-kosten per uitkeringsgerechtigde ongeveer 9 keer hoger dan voor werkenden.

Veel uitkeringsgerechtigden met psychische problemen willen graag aan het werk maar krijgen daarvoor onvoldoende kansen. Er zijn schotten tussen de verschillende financieringsstromen waardoor veel tijd verloren wordt met het zoeken en vinden van adequate financiering.

Cijfers

De behandelkosten van mensen met een psychische kwetsbaarheid neemt met bijna de helft af, zodra ze aan het werk zijn. Met 45% om precies te zijn. Maar ook aan de kant van uitkeringsverstrekkers is de opbrengst groot, zo’n 95% van de deelnemers aan het project stroomt uit de uitkering.

Onderzoek

In het project Meedoen, meedelen werken UWV, gemeenten, GGZ en zorgverzekeringen samen om niet alleen de lasten, maar ook de baten te verdelen bij het aan het werk helpen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Zo’n 100 tot 150 mensen met een psychische kwetsbaarheid worden drie jaar lang gevolgd. Zowel GGZ, UWV als gemeenten investeren bij de begeleiding naar passend werk. De vraag is: waar vallen de 'winsten' door minder zorg en minder uitkeringen? En hoe kunnen we die op een duurzame en eerlijke manier laten terugvloeien in de zorg? UMC Amsterdam verricht het onderzoek naar deze kosten en baten.

Doel

De zogeheten sharedsavings-afspraken die hieruit volgen leiden tot duurzaam werk, lagere zorgconsumptie en minder uitkeringen voor mensen met psychische gezondheidsproblemen, is de gedachte.

Doel is structurele samenwerking om mensen met psychische problemen duurzaam naar werk te begeleiden. De organisatie die uiteindelijk de baten krijgt, investeert in het traject.

Doelgroepen

 • Werkgevers
 • Mensen met psychische gezondheidsproblemen
 • Zorgverzekeraars
 • Convenantpartners
 • Regio’s als ambassadeurs/voorbeeld
 • Bestuurders: wethouders SD en Financiën
 • Directeuren en managers sociaal domein
 • Beleidsadviseurs en regisseurs sociaal domein

Fasering en doelen

Jaar 1

 • Maken van sharedsavings-afspraken, voorbereiden uitvoering: opleiding, werkafspraken, in kaart brengen van mogelijke banen.

Jaar 2-4

 • Volgen en monitoren van de sharedsavings-afspraken per regio? Mensen met een psychische kwetsbaarheid worden begeleid naar werk. De effecten van het experiment volgen we op wetenschappelijke wijze, evenals de duurzaamheid van de effecten.
 • Informeren en betrekken van bestuurders, beleidsmensen en belangrijke ketenpartners bij het project met het oog op het bredere perspectief/belang.
 • De betrokken regio’s leren via intervisie van elkaar. Iedere regio krijgt begeleiding van een landelijke projectgroep. Deze bespreekt de tussentijdse resultaten met de stuurgroep van het convenant Samen werken aan wat werkt!

Jaar 5

 • Aanbevelingen voor het landelijk vervolg op basis van effect- en procesevaluatie. Landelijk congres. Brede communicatie en structureel maken van de aanpak: campagne.