Het convenant ‘Sterk door Werk’, naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 2021-2024, is een samenwerkingsverband tussen De Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, Mensen met Mogelijkheden, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland.

Het is het vervolg op het convenant ‘Samen werken aan wat werkt!’ 2018-2021.

De missie is een mentaal veerkrachtige inclusieve samenleving waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid naar vermogen meedoen. Toeleiding naar en behoud van werk is daarom van essentieel belang. De subsidieregeling voor IPS-trajecten maakt onderdeel uit van het convenant en project.

Speerpunten

De deelnemende partijen hebben samen zes speerpunten vastgesteld: 

 1. Toeleiding naar werk bevorderen
  Het vergroten van de instroom van mensen met een psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt. 
 2. Preventie
  Werkgevers en werknemers stimuleren om te werken aan (mentale) gezondheid van medewerkers met psychische klachten, gericht op het voorkomen van uitval uit betaald werk.
 3. Kennisdeling, onderzoek, methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering
  Aandacht voor succesvolle methodieken, goede (samenwerkings-)voorbeelden en relevante ontwikkelingen. Zo nodig is er ook aandacht voor het doorontwikkelen van kennis en methodieken. 
 4. Normalisering en destigmatisering
  We richten ons hierbij tot organisaties, werknemers en professionals om stigma’s rond psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk weg te nemen.
 5. Bevorderen en steunen van regionale samenwerking
  De totstandkoming en borging van samenwerkingsverbanden in de 35 arbeidsmarktregio’s realiseren. Doel is het bevorderen van meer werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de regio's. 
 6. Meer kennis en impact genereren bij de politiek
  Continu agenderen van het belang van werk voor psychisch kwetsbare werkzoekenden en het tegengaan van uitval door psychische klachten. Zo blijft er vanuit de politiek en bestuurders aandacht voor toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.