Werkwijzer

Screenen arbeidsmarktgedrag

Cover Werkwijzer Screenen arbeidsmarktgedrag

Methodisch screeningsinstrument arbeidsmarktzelfredzaamheid WWB-aanvragers (Metas©)

Screening met Metas© brengt voor sociale diensten snel en onderbouwd in kaart welke WWB-aanvrager zelfredzaam is en wie ondersteuning nodig heeft om effectiever naar werk te zoeken. Wat levert het werken met dit instrument op voor de professional, de organisatie en voor de WWB-aanvrager? Hoe werkt het en onder welke randvoorwaarden? Deze werkwijzer zet het op een rijtje.

Korte samenvatting

De Werkwijzer Screenen arbeidsmarktgedrag is vooral bedoeld voor degenen die het re-integratiebeleid bepalen of verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dat beleid. De werkwijzer belicht de achtergronden, werking en uitkomsten van Metas©. Screening met dit instrument levert een onderbouwd beeld van de klant dat niet focust op harde kenmerken als opleiding, maar op gedrag en beïnvloedbare factoren. Een WWB-aanvrager vult zelf een vragenlijst in, waarna Metas© de antwoorden vertaalt in een profiel en aanvullende gegevens. Daarmee bereidt de professional een gesprek voor waarin het verhaal en de situatie van een klant centraal staan. Welke vaardigheden, bereidheid en houding laat de klant zien? Welk gedrag en welke ervaren belemmeringen staan effectief werkzoekgedrag in de weg? De professional krijgt ook aanknopingspunten om klanten waar nodig doeltreffend te stimuleren en te ondersteunen om hun (werkzoek)gedrag te veranderen en ervaren belemmeringen zo veel mogelijk zelf weg te nemen.

Meer informatie

Meer informatie over het instrument Metas© is te vinden op de website van Metas©.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis.