Verslag

Startbijeenkomst Screening en matching vergunninghouders

Gemeenten zijn  verantwoordelijk voor de integratie van vluchtelingen met een verblijfstatus. Om ze zo snel mogelijk aan het werk te krijgen is het project Screening en matching vergunninghouders opgezet. Dat deed Divosa samen met COA, VNG en ministeries van SZW, VenJ en OCW. Het project heeft twee doelen:

  1. Statushouders koppelen aan de regio met de beste kans op werk of opleiding.
  2. De tijd dat statushouders in een AZC op huisvesting wachten zinvol benutten voor integratietrajecten.

Bij het eerste doel blijkt in de praktijk dat de inbreng van de gemeenten klein is. Daarom ligt de nadruk op het tweede doel. Hiervoor zijn ongeveer 35 regiocoördinatoren aangesteld. Maar hoe pakken zij dit, samen met COA en andere ketenpartners, aan? Op 24 en 25 november 2016 was de startbijeenkomst om antwoord op deze vraag te krijgen.