Project Screening en matching vergunninghouders: Wat is er bereikt tot 2019?

Cover samenvatting project Screening en matching

Nederland kreeg in 2015 te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. Verwacht werd dat een groot deel van hen een verblijfsvergunning zou krijgen en zich voor langere tijd in Nederland zou vestigen. Om actieve integratie en participatie te realiseren, werken het kabinet en de gemeenten intensief samen met de belangrijkste partners in het veld. Samen hebben zij de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen 1 opgestart.

Doel van de Taskforce: de participatie en integratie van vergunninghouders te versnellen en te verbeteren door te investeren in screening, matching en integratie en door binnen de keten kennis uit te wisselen en het onderlinge netwerk te versterken.

Een van de Taskforce-opdrachten was het ontwikkelen van een systematiek om de capaciteiten van vergunninghouders in een zo vroeg mogelijk stadium van de asielopvang in beeld te brengen. Uit deze opdracht is het project Screening en matching vergunninghouders voortgekomen. Divosa is gevraagd dit project te leiden en samen met onder meer het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verder vorm te geven. In deze publicatie lees je over de resultaten tot en met 2018.