Verdeelmodel gebundelde uitkering (BUIG)

Voor de verdeling van de gebundelde uitkering wordt sinds 2015 gebruikgemaakt van het verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet: een multiniveaumodel, ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het verdeelmodel voorspelt de kans dat een huishouden in de bijstand zit in eerste instantie op basis van de kenmerken van dat huishouden. Die geven namelijk het werkelijke risico op bijstand weer. Daarbij houdt het model rekening met de wijk, de gemeente en de regio.


Inhoudsopgave


ACTUEEL

Belangrijkste ontwikkelingen

ROB: verdeelmodel 2019 kan ingevoerd worden

De ROB onderzocht de wijze waarop de middelen worden verdeeld en de verbetervoorstellen voor het verdeelmodel voor 2019. Samengevat adviseert de ROB dat het verdeelmodel voor 2019 ingevoerd kan worden, maar dat onderzoek naar een oplossing voor de uitschieters aan de bovenkant wenselijk is.

Lees het advies: Briefadvies Verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet 2019 (ROB, juni 2018)

Naar inhoudsopgave


DIVOSA

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt dat de verdeling van de macrobudgetten zoveel mogelijk recht moet doen aan de werkelijke situatie. Het huidige model is een goed uitgangspunt voor de verdeling, maar het is nog niet perfect; nader onderzoek naar regionale en plaatselijke kenmerken is noodzakelijk.

Een deel van het macrobudget is bestemd voor uitkeringen voor specifieke doelgroepen, zoals dak- en thuislozen. Dit deel wordt verdeeld op basis van wat gemeenten in het jaar ervoor hebben gerealiseerd. Divosa is hier voorstander van en pleit bovendien voor een uitbreiding van de doelgroepen, bijvoorbeeld met mensen die semimurale zorg krijgen. Ook de verdeling van het budget voor loonkostensubsidie (inclusief beschut werk) zou op basis van realisatie van vorige jaren moeten worden bepaald.

Wat doet Divosa?

Platform Financiën

Divosa consulteert haar leden via het Platform Financiën. Deze expertgroep bestaat uit controllers, financiële beleidsmedewerkers en bestuursadviseurs van gemeenten. Dit platform vergadert regelmatig en adviseert het bestuur van Divosa over actuele ontwikkelingen.

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


FEITEN & CIJFERS

Beleid & wetgeving

Onderzoek

Websites

  • Financiering Participatiewet 
    Website van de Rijksoverheid met informatie over onder meer verantwoording, raming macrobudget, verdeelsystematiek bijstandsbudgetten, financiering Bbz 2004 en beschikkingen en betaalspecificaties

Naar inhoudsopgave


HULPMIDDELEN

Rekentools

De rekentool biedt informatie over het door het verdeelmodel voorspelde aantal huishoudens in de bijstand. Deze gegevens bepalen het objectief bijstandsbudget van gemeenten.

Naar inhoudsopgave