Vangnetuitkering

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Gemeenten die tekorten hebben op hun budget, moeten deze tekorten opvangen uit eigen middelen. Gemeenten die een omvangrijk tekort hebben (groter dan 5% over 2017 én groter dan 5% gecumuleerd over 2016 en 2017), kunnen in aanmerking komen voor een aanvullend budget: de vangnetuitkering.

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt of gemeenten voldoen aan de voorwaarden, om vervolgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te adviseren over de te nemen beslissing. De minister neemt in beginsel het advies van de commissie over.


Inhoudsopgave


Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

ROB: raming macrobudget klopt niet

De vangnetuitkering maakt integraal deel uit van de systematiek van het macrobudget. De raming van het macrobudget voor het bijstandsbudget (BUIG) klopt niet. Dat concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) op basis van onderzoek dat hij deed op verzoek van het Rijk en de VNG naar het macrobudget gebundelde uitkering (BUIG) en daarmee ook naar de vangnetuitkering. Gemeenten hebben de afgelopen jaren te maken met grote tekorten op de uitvoering van de bijstand. Het tekort beloopt ruim 270 miljoen euro in zowel 2016 als 2017. De belangrijkste oorzaak daarvoor is dat bij de raming van het benodigde budget ten onrechte geen rekening is gehouden met het beroep dat statushouders doen op de bijstand. De ROB adviseert het Rijk dan ook om de ramingsmethodiek aan te passen. Het Kabinet reageert na de zomer op het ROB-advies.

Lees het advies: Briefadvies Financieringssystematiek Bijstand (ROB, juni 2018)

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt het belangrijk dat gemeenten voldoende middelen hebben om de Participatiewet uit te voeren. Door de verdeling op basis van een verdeelmodel zijn er altijd gemeenten die tekortkomen, door eigen keuzes of doordat het model te weinig middelen toebedeelt. Divosa vindt daarom dat financiële risico’s voor een gemeente niet te groot moeten zijn. Bij een verdeelmodel hoort een vangnet. Dit vangnet moet niet onnodig ingewikkeld zijn.

Compensatie van een tekort bij een gemeente moet niet alleen worden opgebracht door andere gemeenten. Het Rijk is systeemverantwoordelijke. Als het verdeelmodel de middelen niet goed verdeelt, doen te veel gemeenten een beroep op het vangnet. Dan is het logisch dat het Rijk een financiële bijdrage levert.

Wat doet Divosa?

Platform Financiën

Divosa consulteert haar leden via het Platform Financiën. Deze expertgroep bestaat uit controllers, financiële beleidsmedewerkers en bestuursadviseurs van gemeenten. Dit platform vergadert regelmatig en adviseert het bestuur van Divosa over actuele ontwikkelingen.

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Feiten & cijfers

Beleid & wetgeving

 • Wetgeving vangnet per 1 januari 2018 (Toetsingscommissie vangnet Participatiewet, december 2017)
  Een schematisch overzicht van de per 1 januari 2018 geldende wet- en regelgeving waarin je snel kunt zien welke onderwerpen op welke plaats zijn geregeld.
 • Vangnetuitkering 2017 (Toetsingscommissie vangnet Participatiewet)
  Achtergronden, voorschriften en het model-aanvraagformulier 2017
 • Vangnetuitkering 2018 (Toetsingscommissie vangnet Participatiewet)
  Achtergronden, voorschriften en het model-aanvraagformulier 2018

Onderzoek

Factsheets

Publicaties

 • Jaarverslag 2017 (Toetsingscommissie vangnet Participatiewet, februari 2018)
 • Jaarverslag 2016 (Toetsingscommissie vangnet Participatiewet, februari 2017)
  De toetsingscommissie brengt jaarlijks een verslag uit met onder andere belangrijke bevindingen over het gebruik van de vangnetregeling.

Naar inhoudsopgave


Hulpmiddelen

Rekentools

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Websites

Naar inhoudsopgave