Suwinet en Suwinet Services

Suwinet is het systeem waarin gemeenten met overheidsinstanties informatie over burgers delen. Nu uit onderzoek van de Inspectie SZW is gebleken dat veel gemeenten de beveiliging van Suwinet niet op orde hebben en er ook in een aantal gevallen sprake is geweest van onzorgvuldige omgang met gegevens, staat het gebruik van Suwinet ter discussie.

Het Suwinetsysteem bestaat uit een infrastructuur en een aantal services die daarop draaien. Deze services, en dan met name de suwinet-inkijkservice, maken het mogelijk dat ketenpartijen binnen Werk en Inkomen gegevens kunnen delen. Dit voorkomt dat een burger telkens dezelfde gegevens moet achterhalen en aanleveren bij een volgende stap binnen de dienstverlening. Deze service aan de burger, geboren uit het concept van de ‘omgekeerde intake’, verschilt sterk van de aankomende Europese privacyregels en de huidige privacy-omgang binnen jeugdzorg en WMO. In deze domeinen is de burger meer eigenaar van zijn gegevens. Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI), onderdeel van het UWV, beheert Suwinet. 

Uit een rapport door de Inspectie SZW kwam naar voren dat bij minder dan één op de vijf gemeenten aan de zeven normen voor veilig gebruik van Suwinet voldaan werd. Dit was aanleiding voor de VNG om een programma borging veilig Suwinet in het leven te roepen. Het gaat daarbij zowel om het privacy-aspect als over de informatiebeveiliging. Om die reden is op initiatief van het ministerie van BZK een speciale website in het leven geroepen, die overheidsorganisaties helpt bij het beveiligen van privacygevoelige informatieuitwisseling in de verschillende ketens: www.ibewustzijnoverheid.nl

Voor het ministerie van SZW was de reeks van incidenten reden om nog een stap verder te gaan. Halverwege 2015 heeft het ministerie een escalatieprotocol opgesteld, met daarin forse maatregelen als gemeenten nog steeds niet aan alle zeven normen voldoen volgens het vervolgonderzoek van Inspectie SZW onder alle gemeenten. Als ultieme stap zal een gemeente van Suwinet worden afgesloten. 

Belangrijkste documenten

  • Meer informatie over (het veilig gebruik van) Suwinet: www.bkwi.nl

Wat vindt Divosa?

Ook Divosa vindt slordig of ongeoorloofd gebruik van Suwinet en of het niet op orde brengen van de beveiliging buitengewoon ernstig, om verschillende redenen:

  • Het schendt de privacy van burgers die zich juist in een kwetsbare positie bevinden.
  • Het tast de samenwerking tussen overheidsinstanties aan die in goed vertrouwen gegevens beschikbaar stellen.
  • Het zorgt voor een maatschappelijk effect waarbij het vertrouwen in de overheid afbrokkelt.

Om die reden steunt Divosa veel van de maatregelen. Maar Divosa wijst er ook op dat het Suwinetsysteem niet voor niets ontwikkeld is en één van de krachttigste tools biedt bij een effectieve dienstverlening aan kwetsbare burgers die zelf moeite met regie over hun gegevens. Suwinet is een instrument dat effectief ingezet kan worden binnen het bredere sociaal domein. Divosa pleit dan ook al heel lang, samen met de NVVK, voor een gereguleerde inzet van Suwinet bij de schuldhulp­verlening door gemeenten. 

Wat doet Divosa?

  • Divosa is betrokken bij het programma Borging veilig Suwinetgebruik van de VNG.
  • Divosa onderzoekt met het BKWI en de VNG of de Suwi-rapportage opgenomen kan worden in de Divosa Benchmark Werk en Inkomen. Daarmee komt sturing op het gebruik van suwinet meer onder de aandacht van het MT Werk en Inkomen bij gemeenten.
  • Divosa neemt het veilig gebruik van Suwinet mee in de ontwikkeling van het trainingsmateriaal binnen het programma Vakmanschap. Tenslotte is het gebruik van Suwinet niet los te zien van de omgang met de privacy van burgers, onderdeel van het integer handelen van professionals.

Gerelateerde onderwerpen

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.