Sociale werkvoorziening

Het doel van een effectieve en efficiënte sw-sector is om meer mensen die in de sociale werkvoorziening werken naar regulier werk te krijgen. Is dit niet haalbaar, dan is het doel om deze mensen via detachering of begeleid werken bij een reguliere werkgever te laten werken.

De ontwikkeling van de sw-bedrijven van productiebedrijf naar mensontwikkelbedrijf is in volle gang. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er vijf ontwikkelrichtingen zijn waaruit gemeenten en sw-bedrijven kiezen (tussenvormen zijn mogelijk):

  1. Integratie van sociale dienst en sw-bedrijf (gemeentelijk werkbedrijf).
  2. Samenwerking tussen sw-bedrijf en zorgnetwerk (samenwerking sw en dagbesteding AWBZ, jeugdzorg etc.).
  3. Uitbesteding van sw-taken (uithollen activiteiten sw-bedrijf en vervolgens aanbesteden).
  4. Concentratie van sw-bedrijf op uitvoering beschut werk (verschillende modellen mogelijk via contractsturing of in eigen beheer).
  5. Samenwerking en opschaling van gemeentelijke sociale diensten (oprichting intergemeentelijke sociale dienst die samenvalt met sw-regio).

Daarbij ontstaan de volgende vragen:

  • Welke lessen zijn te trekken uit de praktijk tot nu toe?
  • Welke ontwikkelingen zijn er in de samenwerking tussen gemeenten en sociale werkvoorziening in het aan het zo regulier mogelijk aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
  • Hoe kunnen verdere stappen worden gezet richting een doelmatige bedrijfsvoering van de sw-sector?

Wat vindt Divosa?

De ontwikkelingen in de sociale werkvoorziening zijn in volle gang. Met minder geld moeten meer mensen aan werk geholpen worden. Daarom is het belangrijk dat de ontwikkelde deskundigheid in het gemeentelijke domein volledig benut wordt om gemeentelijke klanten te helpen. Deze klanten hebben steeds meer behoefte aan sw-bedrijven die hen helpt te ontwikkelen, te begeleiden en te bemiddelen.

Wat doet Divosa?

Divosa organiseert bijeenkomsten en ontwikkelt handreikingen:

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.