Samen in de wijk

Wijkteams om integrale hulp te bieden zijn dé nieuwe trend onder gemeenten. Volgens gemeenten zijn ze laagdrempelig en dichtbij en kunnen ze zorg met het gewone leven verbinden, bijvoorbeeld door het netwerk van mensen zelf te gebruiken. Ze kunnen de 'ogen en oren in de wijk' zijn.

Met de decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs komt de regie over het sociale domein grotendeels bij gemeenten te liggen. Op veel plaatsen in het land wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van wijkteams in allerlei varianten. Vaak speelt daarin de gemeente een leidende rol. Lang niet altijd is Werk en Inkomen daar (al) bij betrokken. Sociale wijkteams zijn onderdeel van een groter vraagstuk, namelijk hoe regelen we ondersteuning van burgers zo effectief, efficiënt en goedkoop mogelijk. Preventie en het vereenvoudigen en ontdubbelen van de toegang tot voorzieningen speelt daarin een grote rol. Wat is een sociaal wijkteam? Wat komt er kijken bij het inrichten van een team? Wat maakt een team effectief? En hoe kunnen effecten worden gemonitord? Moet de gemeente met werk en inkomen bij die inzet aanhaken en zo ja hoe dan?

Belangrijkste documenten

Wat vindt Divosa?

Veel gemeenten zien sociale wijkteams als geschikt instrument om zorgnetwerken te verbinden, het zorgaanbod te coördineren, onbekende hulpvragen op te lossen en moeilijk te bereiken doelgroepen te ondersteunen. De rol van werk en inkomen in de wijkteams is vaak nog onderbelicht. Vaak is zorg het uitgangspunt en niet werk.

Divosa ziet voordelen in de vorming van sociale wijkteams, maar vindt wel dat geanalyseerd moet worden of en zo ja op welke wijze werk en inkomen bij zo'n wijkteam zou kunnen aanhaken. Divosa zal daarom in samenwerking met Movisie onderzoek doen naar de rol van werk en inkomen bij sociale wijkteams. Naast beproefde praktijkvoorbeelden rondom varianten van samenwerking met en/of participatie van werk en inkomen in sociale wijkteams willen wij met facts en figures inzicht geven in de voor- en nadelen van samenwerking / participatie van werk en inkomen in sociale wijkteams.

Wat doet Divosa?

De zorg voor participatie van burgers wordt steeds belangrijker en daarmee ook de verbinding met andere delen van het sociaal domein. De bijdrage die Divosa daaraan levert wordt ontwikkeld vanuit de invalshoek van werk en inkomen.

Divosa heeft een Kennislab Sociaal Domein ingesteld. In dit Kennislab worden ontwikkelingen in het sociaal domein gevolgd en de vraagstukken vastgesteld waar middels onderzoek of delen van praktijkvoorbeelden keuzes kunnen worden onderbouwd.

Vanuit de wens om de relatie tussen werk en inkomen en sociale teams scherper in beeld te krijgen hebben Divosa en Movisie in het najaar van 2014 een onderzoek hiernaar gehouden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de helft van de sociale wijkteams zich ook bezig houden met werk en inkomen. Zie ook Factsheet Werk en inkomen in sociale (wijk)teams. In 2015 zal een vervolgonderzoek plaatsvinden.

Daarnaast verspreidt Divosa actief informatie via haar website, nieuwsbrief en ledenblad. Het gaat om gemeentelijke voorbeelden en informatie over wettelijke kaders, financien en relevante ontwikkelingen. Ook brengt Divosa leden bij elkaar om kennis en ervaring op dit terrein te delen. En tenslotte bundelt en verspreidt Divoasa effectieve methodieken voor klanten met meervoudige problematiek via www.interventiesnaarwerk.nl.

Gerelateerde dossiers

  • Als kennisinstituut ontwikkelt Movisie kennis met, over en voor sociale wijkteams. Met die kennis begeleidt Movisie op verschillende plaatsen wijkteams vanaf de visievorming tot de implementatie en monitoring.
  • Stichting VraagWijzer Nederland heeft al een aantal jaren ervaring met het opzetten en begeleiden van sociale wijkteams. De kracht van VraagWijzer is een combinatie van ervaring met de ontwikkeling van Wmo-loketten, inzet op het project De Kanteling van VNG en de huidige praktijkervaringen voor sociale wijkteams conform Welzijn Nieuwe Stijl.
  • Radar
  • Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.
  • Het economisch adviesbureau LPBL

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.