Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. Het wetsvoorstel geeft vorm aan afspraken in het Regeerakkoord van PvdA en VVD, in het Sociaal akkoord 2013 en in de Begrotingsafspraken 2014. De maatregelen zijn op 3 februari 2014 aangepast nadat daarover afspraken waren gemaakt met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP.

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid.

UWV gaat beoordelen welke huidige Wajongers kunnen werken. Voor Wajongers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, verandert er niets. Zij behouden hun volledige uitkering van UWV. Wajongers mét arbeidsvermogen, ontvangen vanaf 2018 een lagere uitkering: 70% van het wettelijk minimumloon in plaats van 75%.  Voor Jonggehandicapten met arbeidsvermogen  die zich na 1 januari 2015 melden, kunnen niet meer naar het UWV voor inkomensondersteuning, maar zijn aanwezen op de gemeente.

Voor huidige Wsw’ers met een vast dienstverband verandert er niets. Zij houden hun baan en hun salaris. Mensen met een Wsw-indicatie die eind 2014 nog de wachtlijst staan, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

Belangrijkste documenten

Belangrijkste instrumenten

P-wet Scan

De online P-wet Scan van de Programmaraad biedt gemeenten inzicht in hoe ver zij zijn met de implementatie van de Participatiewet ten opzichte van andere gemeenten. Wat heeft u al gedaan en wat moet u nog doen in uw gemeente of arbeidsmarktregio op het gebied van visie, beleid, financiën, processen, doelgroepen en efficiency? Uw ingevulde gegevens worden zichtbaar in een rapportage. Gegevens worden anoniem verwerkt en gebruik is kosteloos. www.samenvoordeklant.nl

Wat vindt Divosa?

Divosa is voorstander van de gedachte achter de Participatiewet: één regeling die de Wet werk en bijstand (WWB), Wajong en Wsw vervangt. Door de concurrentie tussen regelingen weg te nemen en werkgevers de gelegenheid te bieden om mensen tegen realistische loonkosten aan de slag te laten gaan, krijgen alle uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen.

Divosa vindt het jammer dat het kabinet de gedachte van één regeling voor mensen die voor een werkgever het minimumloon niet kunnen terugverdienen los laat. De keuze vergroot het risico dat overheidsdiensten elkaar blijven beconcurreren met verschillende regelingen. 

Daarnaast is Divosa van mening dat iedereen die blijvend aangewezen is op Loonkostensubsidie een indicatie banenafspraak moet krijgen. Nu ontvangen alleen die mensen een indicatie die “ziekte of gebrek” vertonen. Divosa is van mening dat hierdoor onnodig onderscheid wordt gemaakt tussen groepen die niet op eigen kracht in staat zijn het minimumloon te verdienen.

Verder maakt Divosa zich grote zorgen over de financiën bij gemeenten. Enerzijds heeft tot op heden de nieuwe verdeelsystematiek tot grote onrust bij een groep centrumgemeenten geleid. De achtergrond daarvan is dat deze groep  grote structurele tekorten verwacht in de komende jaren. Anderzijds noopt de omvang van het Participatiebudget gemeenten tot het maken van keuzes die vooral ten koste lijken te gaan van de re-integratiemogelijkheden van de klassieke groep wwb-ers.

Wat doet Divosa?

Ter ondersteuning van de implementatie van de Participatiewet en de WWB-maatregelen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een subsidie aan de Programmaraad (samenwerking VNG, UWV, Cedris en Divosa) toegekend. Met deze subsidie wordt aan arbeidsmarktregio’s en gemeenten ondersteuning geboden bij de invoering en uitvoering van de Participatiewet, de Wet Banenafspraak en Wet Quotum Arbeidsbeperkten. Naast het subsidieprogramma zal Divosa inzetten op de volgende activiteiten om gemeenten te ondersteunen:

  • Lobby en belangenbehartiging als het gaat om de Participatiewet en WWB-maatregelen.
  • Informatievoorziening door het organiseren van bijeenkomsten (zowel landelijk als regionaal) waar kennisuitwisseling plaatsvindt of door publicaties.
  • Investeren in vakmanschap. Vakmanschap werkt ondersteunend aan de implementatie van de Participatiewet en draagt bij aan een succesvolle uitvoering ervan.
  • Met het Programma Optimalisering Bedrijfsvoering een samenwerking tussen Cedris en Divosa onder de vlag van de Programmaraad, bieden wij gemeenten handvaten om antwoord te kunnen geven op de bestedings- en inrichtingsvragen van de Participatiewet waarmee beleidskeuzes op dit gebied onderbouwd kunnen worden.
  • Met het programma Benchmarken en Benchlearnen willen wij gemeentelijke uitvoerders en bestuurders inzicht bieden in de eigen resultaten en mogelijkheid geven om te leren van elkaar waardoor weloverwogen keuzes op lokaal niveau gemaakt kunnen worden.

Gerelateerde onderwerpen Divosa

Gerelateerde dossiers

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.