Participatiebudget

Een gemeente ontvangt middelen om mensen uit de bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Ook ontvangt ze middelen voor mensen met een indicatie voor een sociale werkvoorziening (sw). Samen worden deze middelen ook wel het Participatiebudget genoemd. De participatiemiddelen en de middelen voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) worden via de integratie-uitkering Sociaal domein van het gemeentefonds aan de gemeenten toegekend.

Het Participatiebudget is opgebouwd uit drie onderdelen:

 1. de rijksbijdrage voor de sw-geïndiceerden. Dit is een budget waarmee de gemeenten de mensen met een sw-indicatie kunnen laten werken; 
 2. de middelen om bijstandsgerechtigden te begeleiden naar werk. Dit werd voorheen ook wel het werkdeel genoemd;
 3. het budget voor de begeleiding van de nieuwe doelgroepen. Doordat er sinds 1 januari 2015 geen mensen meer de Wsw-regeling of de Wajongregeling instromen, ontvangt een gemeente middelen om mensen die daarvoor in aanmerking zouden zijn gekomen, te begeleiden naar werk.

Het is de bedoeling dat de middelen van de integratie-uitkering Sociaal domein in 2018 in de algemene uitkering van het gemeentefonds zullen worden opgenomen. Naast het Participatiebudget zijn in de integratie-uitkering Sociaal domein de middelen voor de Wmo en Jeugdzorg opgenomen. De middelen van de integratie-uitkering Sociaal domein zijn voor de gemeente geheel vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken.Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

Decembercirculaire gemeentefonds 2017

De decembercirculaire gemeentefonds 2017 (Rijksoverheid, december 2017) bevat voor het sociaal domein geen financiële verrassingen. De gevolgen van het regeerakkoord zijn nog niet cijfermatig in deze circulaire verwerkt. Daarnaast werken het Rijk en gemeenten nog aan een nieuw bestuursprogramma waarin nadere afspraken moeten worden gemaakt. Bij de meicirculaire 2018 worden de gevolgen van het regeerakkoord en het interbestuurlijk programma bekend gemaakt.

Onderzoek verdeelmodellen sociaal domein gestart

In het Algemeen Overleg van 31 mei 2017 heeft de minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd om de verdeelmodellen in het sociaal domein te bezien. Dat is het gevolg van het signaal dat een aantal gemeenten heeft afgegeven over omvangrijke tekorten. Een kwalitatieve analyse naar de gevolgen van ingezet beleid is in oktober 2017 gestart. Een gedetailleerde kwantitatieve analyse naar de uitgaven in het sociaal domein op basis van gemeentebegrotingen kan door de beschikbaarheid van data niet eerder dan in 2018 starten.

Circulaire gemeentefonds

De circulaire gemeentefonds informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2017 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Meicirculaire 2017

Ten opzichte van de decembercirculaire 2016 zijn drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel participatie:

 • Wsw-middelen vanaf 2017 verdeeld over de betalende gemeenten
  De Wsw-middelen worden vanaf 2017 niet meer verdeeld over de ‘woongemeenten’ maar over de ‘betalende gemeenten’. Dat is de gemeente waar de medewerker in het jaar (t-1) als laatste het dienstverband had.
 • Bonus beschut werk voor het eerst uitgekeerd
  In de septembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de financiële stimulans (bonus) om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergroten. De bonus wordt uitgekeerd voor gerealiseerde beschut werkplekken over een periode van vijf jaar, met ingang van 2015. In de meicirculaire 2017 wordt deze bonus voor het eerst uitgekeerd. Vanwege het achterblijven van de realisatie beschutte werkplekken blijft een groot deel van de beschikbare middelen voor de bonus onbenut. Het restant van de bonus beschut werk blijft voor de gehele looptijd van de bonusregeling beschikbaar voor gemeenten en wordt toegevoegd aan de integratie-uitkering Sociaal domein
 • Loon- en prijsbijstelling 2017 uitgekeerd
  De omvang van de integratie-uitkering Sociaal domein is naar boven bijgesteld vanwege de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2017. Het gaat voor het onderdeel Participatie in 2017 om een bedrag van  € 52,275 miljoen, aflopend naar € 44,323 miljoen in 2022. Dat komt neer op 2,031% van het macrobudget Participatie De bedragen worden volledig  toegevoegd aan het wsw-budget.

De Meicirculaire 2017 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2017 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt dat iedere gemeente voldoende middelen moet hebben om mensen te kunnen begeleiden naar werk. Divosa maakt zich zorgen dat de afbouw van de rijksbijdrage in de sw-sector ervoor zorgt dat er nauwelijks geld overblijft voor de klassieke doelgroep wwb'ers en voor de nieuwe doelgroep met een arbeidsbeperking.

Effectiviteit & Vakmanschap

Divosa werkt in het project Effectiviteit & Vakmanschap samen met gemeenten om te ontdekken hoe re-integratiemiddelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.

Meer informatie over het project vind je hier: Effectiviteit & Vakmanschap

 

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Feiten & cijfers

Beleid & wetgeving

Onderzoek

Factsheets

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Publicaties

Websites

 • cedris.nl 
  Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. Op de website vind je onder meer informatie over de sw-bedrijven.

Naar inhoudsopgave