Participatiebudget

Een gemeente ontvangt middelen om mensen uit de bijstandsregelingen te begeleiden naar werk, zowel voor de klassieke doelgroep (mensen die we onder de WWB al kenden), als voor de mensen die er onder de Participatiewet zijn bijgekomen (voorheen Wajongers). Ook ontvangt een gemeente middelen voor mensen met een indicatie voor een sociale werkvoorziening (sw). Samen worden deze middelen ook wel het Participatiebudget genoemd. Elk onderdeel wordt apart verdeeld.

Een deel van de participatiemiddelen en de middelen voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) worden via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds aan de gemeenten toegekend. De decentralisatie-uitkering is opgebouwd uit twee onderdelen:

  • de rijksbijdrage voor de sw-geïndiceerden. Dit is een budget waarmee de gemeenten de mensen met een sw-indicatie kunnen laten werken; 
  • het budget voor de begeleiding van de nieuwe doelgroepen. Doordat er sinds 1 januari 2015 geen mensen meer de Wsw-regeling of de Wajongregeling instromen, ontvangt een gemeente middelen om mensen die daarvoor in aanmerking zouden zijn gekomen, te begeleiden naar werk.

De middelen om de klassieke doelgroep te begeleiden naar werk zijn per 2019 toegevoegd aan het cluster Werk en inkomen in de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit werd voorheen ook wel het werkdeel genoemd.Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

Decembercirculaire gemeentefonds 2018

Het Gemeentefonds 2018 neemt met ruim € 200 miljoen (0,77%) toe ten opzichte van de septembercirculaire. Het gemeentefonds 2019 valt € 65 miljoen hoger uit (0,22%). Deze toenamen komen door hogere decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De omvang van de algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein (IUSD) wijzigen niet.

Nauwelijks veranderingen

De Gemeentefonds decembercirculaire 2018 bevat nauwelijks veranderingen ten opzichte van de septembercirculaire. De circulaire beschrijft voornamelijk de afronding van het begrotingsjaar en geeft verder geen inzicht in verwachte wijzigingen van het accres. Deze wijzigingen worden pas in de meicirculaire 2019 meegenomen.

Verlaging acres 2018

Wel opvallend is een mededeling in de Najaarsnota van 2018: het rijk verwacht over 2018 nog minder uit te geven dan eerder werd aangenomen. Er zijn meevallers in de zorg en de sociale zekerheid en ook zijn de investeringen in de infrastructuur lager dan gepland. Dit heeft een verlaging van het accres over 2018 tot gevolg. De omvang hiervan wordt echter pas in mei 2019 bekend. Binnenlands Bestuur haalt op 12 december Dirk Jans van FrontinPauw aan, die aangeeft rekening te houden met een verlaging van meer dan € 100 miljoen.

Circulaire gemeentefonds

De circulaire gemeentefonds informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2017 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Bekijk de decembercirculaire 2018 op: www.rijksoverheid.nl

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt dat iedere gemeente voldoende middelen moet hebben om mensen te kunnen begeleiden naar werk. Divosa maakt zich zorgen dat de afbouw van de rijksbijdrage in de sw-sector ervoor zorgt dat er nauwelijks geld overblijft voor de klassieke doelgroep wwb'ers en voor de nieuwe doelgroep met een arbeidsbeperking.

Effectiviteit & Vakmanschap

Divosa werkt in het project Effectiviteit & Vakmanschap samen met gemeenten om te ontdekken hoe re-integratiemiddelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.

Meer informatie over het project vind je hier: Effectiviteit & Vakmanschap

 

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Feiten & cijfers

Beleid & wetgeving

Onderzoek

Factsheets

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Publicaties

Websites

  • cedris.nl 
    Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. Op de website vind je onder meer informatie over de sw-bedrijven.

Naar inhoudsopgave