Overzicht financiën gemeenten

Gemeenten ontvangen geld om de uitkeringen te betalen aan bijstandsgerechtigden. Ook krijgen ze een Participatiebudget waarmee ze re-integratie, begeleiding en de uitvoering van Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kunnen betalen. Daarnaast ontvangen gemeenten middelen om de apparaatslasten voor de uitvoering van deze regelingen en het minimabeleid te bekostigen.

In onderstaand schema zijn de geldstromen voor een individuele gemeente per 1 januari 2019 weergegeven.

Van wie Wat Bestemd voor
Ministerie van Binnenlandse Zaken Gemeentefonds/Algemene uitkering: Cluster Werk en Inkomen Apparaatslasten gemeenten voor inkomensdienstverlening, re-integratie en participatie
Minimabeleid
Klassieke re-integratiemiddelen (voorheen: werkdeel)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gebundelde uitkering Verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 (levensonderhoud startende ondernemers)
Ministerie van Binnenlandse Zaken Gemeentefonds/Decentralisatie-uitkering
Participatiebudget 
Financiering Wsw
Re-integratie nieuwe doelgroep (onder andere voorheen Wajong)

In de integratie-uitkering Sociaal Domein zijn naast het Participatiebudget ook de middelen voor Wmo en Jeugd opgenomen.

Vanaf 2019 maakt een deel van de middelen van de integratie-uitkering Sociaal domein deel uit van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit betreft naast het klassieke re-integratiebudget ook een groot deel van de middelen voor de Wmo en Jeugdzorg. De middelen van de algemene uitkering zijn voor de gemeente geheel vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken.Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

Rfv: Adviesrapport Geld (om te) zorgen

De Raad voor financiële verhoudingen(Rfv) heeft een rapport uitgebracht waarin ze aangeeft dat de opgave die gemeenten hebben in het sociaal domein groot is. Gemeenten kunnen deze opgave aan, maar het beleid van gemeenten heeft tijd nodig om vorm te krijgen. Daarvoor is onder meer rust en stabiliteit in budget en wet- en regelgeving nodig.

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa maakt zich zorgen of alle gemeenten voldoende middelen hebben om de Participatiewet goed te kunnen uitvoeren. Door de invoering van een nieuwe verdeelsystematiek zijn er gemeenten die kunnen voorzien dat ze grote tekorten zullen krijgen. Divosa pleit er dan ook voor om kritisch naar het verdeelmodel te kijken. Verder wil Divosa dat het tekort waar gemeenten zelf risicodrager voor zijn, gemaximeerd wordt. Ten slotte wil Divosa een vangnet dat is afgestemd met de budgetten die gemeenten ontvangen in het kader van de Jeugdwet en de Wmo, om te voorkomen dat gemeenten geconfronteerd worden met te grote tekorten die de dienstverlening aan burgers zullen raken.

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Feiten & cijfers

Beleid & wetgeving

Onderzoek

Factsheets

  • Miljoenennota 2018 
    Overzicht van de gevolgen van de miljoenennota 2018 voor het macrobudget
  • Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 
    In de Septembercirculaire 2017 publiceert het Rijk de bedragen voor de drie decentralisaties: Participatiebudget, Wmo en Jeugd voor de periode 2017-2022. Divosa heeft de bedragen met toelichting op een rij gezet in een factsheet.

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Publicaties

Naar inhoudsopgave