Laaggeletterdheid

Ruim 2,5 miljoen mensen hebben niet de taal-, reken- of digitale vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving. De systemen in onze samenleving zijn te ingewikkeld en technologische ontwikkelingen maken die systemen nóg complexer. Dit zorgt ervoor dat de samenleving contact verliest met een grote groep mensen. Zij hebben problemen op verschillende leefgebieden; van het doen van boodschappen en het begrijpen van medische voorschriften tot het vinden en houden van werk.

Omdat de gevolgen van laaggeletterdheid zo ver strekken in het sociaal domein besteedt Divosa structureel aandacht aan het terugdringen ervan. Door te investeren in alfabetisering, digitalisering, nieuwe vormen van onderwijs en werk en door gericht mensen aan werk te helpen zet Divosa zich ervoor in dat in 2022 meer mensen mee kunnen doen in de samenleving.


Inhoudsopgave


Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

WEB-gelden

Jaarlijks stelt het Rijk 60 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) om de basisvaardigheden van volwassenen te bevorderen. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een passend (volwassen)educatieaanbod. Daarnaast investeren gemeenten in taaltrajecten in het kader van re-integratie, de Participatiewet, inburgering en de Taaleis.

De komende vijf jaar stelt het Rijk incidenteel 25 miljoen euro per jaar ter schikking om volwassenen te helpen die moeite hebben met basisvaardigheden. Daarvan gaat 5 miljoen, oplopend tot ruim 7 miljoen per jaar naar gemeenten via de arbeidsmarktregio’s. Extra aandacht gaat uit naar het bereiken van meer mensen die Nederlands als moedertaal hebben. Ook komt er geld beschikbaar om te investeren in digitale vaardigheden

Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

In 2018 hebben Rijk en gemeenten in het Interbestuurlijk Programma afgesproken om samen te investeren in het verbeteren van de basisvaardigheden van mensen die door gemeenten worden bereikt via het sociaal domein, onderwijs of werk & inkomen. In dat kader wordt via het programma ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024’ daaraan tijdelijk extra aandacht gegeven.

Doelen van het programma:

 1. meer mensen bereiken die moeite met lezen en schrijven hebben, vooral mensen die Nederlands als moedertaal hebben.
 2. investeren in de kwaliteit van formeel en informeel taalonderwijs.
 3. in iedere gemeente een passend aanbod te hebben.

Meer informatie over het programma vind je op: www.rijksoverheid.nl

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa staat voor een samenleving waarin niemand uitgesloten wordt. Laaggeletterdheid zorgt voor uitsluiting van grote groepen mensen. Daarin ziet Divosa alle reden om laaggeletterdheid structureel aan te pakken. De omvang van het probleem vereist dat alle relevante partijen de handen ineenslaan, voldoende middelen beschikbaar stellen en in daadwerkelijk actie komen. 

Divosa vraagt in het bijzonder aandacht voor mensen voor wie taaltrajecten geen toegevoegde waarde hebben. Ook als je laaggeletterd bent en blijft zou je een volwaardige plek moeten hebben in de samenleving. Aandacht voor deze groep mensen is even belangrijk als aandacht voor mensen die hun taalvaardigheid nog verder kunnen ontwikkelen. Iedereen moet kunnen meedoen.

Wat doet Divosa?

Programma laaggeletterdheid

Divosa is betrokken bij de uitwerking van het programma ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024’. Divosa zet expliciet in op betrokkenheid bij een aantal maatregelen die binnen het programma worden getroffen, zoals:

 • het ontwikkelen van een onafhankelijk expertisecentrum;
 • landelijke ondersteuning van gemeenten;
 • experimenteerruimte.

Lobby

Divosa legt voortdurend de verbinding tussen de uitvoeringspraktijk van gemeenten en de Rijksoverheid. Ook als het gaat om laaggeletterdheid. Divosa maakt zich zorgen over de balans tussen de ambitie van de Vervolgaanpak laaggeletterdheid en de middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Net als de Sociaal Economische Raad (SER) is Divosa van mening dat het tijdelijke extra geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor laaggeletterdheid niet toereikend om de ambitie van de aanpak ervan ten volle duurzaam waar te kunnen maken. Er is meer urgentie, geld en samenwerking nodig om laaggeletterdheid aan te pakken. Bij volwassenen én bij jongeren.

Naar inhoudsopgave


Feiten & Cijfers

Beleid & wetgeving

Onderzoek

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Websites

 • Stichting Lezen & Schrijven
  Overzicht van de programma's en projecten die Stichting Lezen & Schrijven samen met anderen uitvoert.
 • Tel mee met Taal 
  Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS en diverse partners en gaat door tot eind 2019.
 • Aanpak laaggeletterdheid
  Informatie over de activiteiten van de Rijksoverheid in het kader van de Aanpak Laaggeletterdheid
 • Laaggeletterdheid | VNG
  Informatie over de aanpak van laaggeletterdheid van de VNG voor gemeenten

Naar inhoudsopgave