Integraal samenwerken

Voor ieder mens zijn verschillende leefgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie niet voldoende geld heeft om zijn kinderen te voeden, kan zomaar te maken krijgen met opvoedstress en psychische problemen. En de helft van de mensen met schulden heeft moeite met lezen en schrijven. Leefgebieden lopen ongemerkt in elkaar over. Voor de aanbieders van ondersteuning op deze gebieden geldt dat niet. Het is dé uitdaging voor gemeenten om het sociaal domein zo in te richten dat schotten wegvallen en de belevingswereld van mensen centraal staat: integraal samenwerken dus.

Iedere gemeente vult het begrip integraal samenwerken op haar eigen manier in. Ze komen hierbij wel (bijna) allemaal dezelfde thema’s tegen zoals het ontwikkelen van een andere manier van werken, privacy, toegang, de organisatievorm van de lokale samenwerking en de verbinding tussen werk en inkomen, Wmo en jeugd. Veel gemeenten zijn nog zoekende naar wat voor hen werkt. Om hen hierin te ondersteunen biedt Divosa een netwerk en inspiratie voor haar leden. Leren van elkaar en van onderzoek staan hierin centraal.


Inhoudsopgave


Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

Convenant Samen werken aan wat werkt

Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn drie tot vier keer zo vaak werkloos dan mensen zonder die kwetsbaarheid. Om hier verandering in te brengen heeft Divosa het convenant ‘Samen werken aan wat werkt’ ondertekend. Een samenwerkingsverband met Cedris, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Mensen met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Samen Sterk zonder Stigma, UWV en de VNG om te zorgen voor meer werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Convenant Samen werken aan wat werkt (Divosa, GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en VNG, mei 2018 | pdf, 761 kB)

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Ook als je een psychische kwetsbaarheid of lichamelijke beperking hebt. Om inclusie te bereiken is het nodig dat we als samenleving investeren in alfabetisering, digitalisering, nieuwe vormen van onderwijs en werk en dat we samen specifieke doelgroepen naar werk leiden.

Gemeenten ondersteunen dit vanuit één integraal sociaal domein met een goede balans tussen regels en vertrouwen. Veel gemeenten werken daarbij aan een lerende organisatie zodat een nieuwe manier van denken en doen in het sociaal domein vanzelfsprekend wordt. Hier is nieuwe kennis voor nodig waarbij naast feiten en cijfers ook ruimte is voor uitwisseling van visie, aanpak en ervaringen in de praktijk. Divosa heeft een stevig intern en extern netwerk in het sociaal domein waarbij de verbinding vanuit werk & inkomen naar aanpalende domeinen centraal staat.

Wat doet Divosa?

Programma Sociaal Domein

Om te zorgen voor goede samenwerking in het sociaal domein, werkt Divosa zelf ook intensief samen. Zo zijn we sinds 2017 onderdeel van het Programma Sociaal Domein, een samenwerking tussen de verschillende ministeries en gemeenten. Doel: de transformatie in het sociaal domein te versnellen vanuit praktijkgerichte trajecten die oplossingen bieden voor complexe vraagstukken op het schuurvlak van stelsels.

Divosa is vertegenwoordigd in de programmaraad die het programma monitort en zorgt voor ondersteuning aan de trajecten. Lees meer over het Programma Sociaal Domein op: www.programmasociaaldomein.nl

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Feiten & cijfers

Beleid & wetgeving

 • Convenant Samen werken aan wat werkt (Divosa, GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en VNG, mei 2018 | pdf, 761 kB)
  In dit convenant staan afspraken die er voor moeten zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden.

Onderzoek

Naar inhoudsopgave


hulpmiddelen

Websites

 • Vindplaats Inkoop Sociaal Domein 
  Gemeenten, zorgaanbieders, kenniscentra en belangenverenigingen die te maken hebben met inkopen en aanbesteden in het sociaal domein kunnen op de vindplaats terecht voor informatie over alle fases van het inkoop- en aanbesteedproces.

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Websites

 • Programma Sociaal Domein 
  Platform van het samenwerkingsverband tussen verschillende ministeries en gemeenten met als doel de transformatie in het sociaal domein te versnellen. 
 • VNG: Sociaal domein 
  Dossiers over het brede sociaal domein, zoals kennisontwikkeling en onderzoek en het pgb. 
 • Integraal werken in de wijk 
  In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Naar inhoudsopgave