Inclusieve samenleving

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. Voor sociale diensten ligt de uitdaging om op zoek te gaan naar dwarsverbanden waarmee de kwetsbare doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geholpen kunnen worden.

De decentralisaties vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, maar er wordt ook flink bezuinigd. Gemeenten moeten dus meer doen met minder geld. Maar er zijn ook kansen. Voor het eerst krijg één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Dat betekent: inzetten op preventie en ondersteuning bundelen en efficiënter aanbieden.

Sociale diensten zijn regelmatig actief in dezelfde wijken en bij dezelfde gezinnen als hun collega-professionals van zorginstellingen. Ook bij sociale diensten staat participatie en eigen kracht centraal. Er is dus winst te halen, in geld, maar ook in prestaties en menselijk geluk, als maatschappelijke professionals bij het uitvoeren van verschillende regelingen intensiever samenwerken voor klanten met (meervoudige) problematiek. Denk aan een gezamenlijke diagnose en aanpak. Ook zit er een overlap in de doelgroep van de arbeidsmatige dagbesteding en sw-beschut werk. Dit biedt gemeenten om dit beter in te richten.

Belangrijkste documenten

Wat vindt Divosa?

Divosa ziet voordelen in dat een partij, namelijk de gemeente, zeggenschap heeft over praktisch het hele sociale domein. Hiermee zijn er kansen waarmee o.a. ondersteuning kan worden gebundeld en efficienter worden ingezet. Divosa maakt zich wel zorgen over de forse bezuinigingen die met deze decentralisaties gepaard gaan. De gemeenten moeten hiermee meer gaan doen met minder geld.

Wat doet Divosa?

De zorg voor participatie van burgers wordt steeds belangrijker en daarmee ook de verbinding met andere delen van het sociaal domein. De bijdrage die Divosa daaraan levert wordt ontwikkeld vanuit de invalshoek van werk en inkomen.

Divosa heeft een Kennislab Sociaal Domein ingesteld. In dit Kennislab worden ontwikkelingen in het sociaal domein gevolgd en de vraagstukken vastgesteld waar middels onderzoek of delen van praktijkvoorbeelden keuzes kunnen worden onderbouwd. Op dit moment houdt het Kennislab zich bezig met de sociale wijkteams en de rol van werk en inkomen hierin en hoe beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding op lokaal niveau te combineren zijn.

Daarnaast verspreidt Divosa actief informatie via haar website, nieuwsbrief en ledenblad. Het gaat om gemeentelijke voorbeelden en informatie over wettelijke kaders, financien en relevante ontwikkelingen. Ook brengt Divosa leden bij elkaar om kennis en ervaring op dit terrein te delen. En tenslotte bundelt en verspreidt Divoasa effectieve methodieken voor klanten met meervoudige problematiek via www.interventiesnaarwerk.nl.

Gerelateerde onderwerpen Divosa

Gerelateerde dossiers

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.