ICT voor Werk en Inkomen

Gemeenten gebruiken voor het uitvoeren van hun taken op het terrein van Werk en Inkomen eigen systemen, voor het verstrekken van uitkeringen en voor het volgen van klanten. Daarnaast wisselen gemeenten gegevens uit met tal van partijen waarmee zij samenwerken.

Ruwweg hebben gemeenten bij het inrichten van hun informatiehuishouding in het domein van Werk en Inkomen te maken met drie terreinen:

ICT voor Participatiewet

Systemen die gemeenten zelf vernieuwen voor de ondersteuning bij de uitvoering van de Participatiewet

Met de opvolging van de WWB door de Participatiewet kijken gemeenten opnieuw naar de processen rond Werk en Inkomen, waarbij ook de inzet van nieuwe technologie aan de orde is. Divosa bericht over twee veelbelovende ontwikkelingen.

Gemeenteportaalapplicaties

Systemen die gemeenten delen met het UWV onder aansturing van de Programmaraad

Het gemeenteportaal (voorheen: stekker4) biedt gemeenten toegang tot de applicaties die het UWV heeft ontwikkeld en gebruikt worden voor de registratie van werkzoekenden (SONAR) en vacatures en de matching in de Werkcoach Bemiddelings­Service (WBS), ter ondersteuning van de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s.

Suwinet en Suwinet Services

Waarmee gemeenten informatie delen met andere overheidsinstanties, aangestuurd door het Opdrachtgeversberaad (UWV, SVB en VNG)

De landelijke infrastructuur Suwinet en de daarop ontwikkelde Suwinet Services zijn bedoeld om op een veilige manier gegevens van burgers en bedrijven tussen overheidsorganisaties uit te wisselen waardoor burgers en bedrijven niet telkens opnieuw aan iedere betrokken overheidsinstelling dezelfde gegevens hoeven aan te leveren. Het gebruik van Suwinet vergt van gemeenten extra inspanningen om de privacy en de informatieveiligheid te borgen omdat gebleken is dat er veel in misgaat.

Wat vindt Divosa?

Divosa wil haar leden ondersteunen bij de inrichting van hun informatiehuishouding, passend bij de taken binnen Werk en Inkomen. Dat werkveld is in beweging als nooit tevoren:

  • Nieuwe wetgeving (Participatiewet, Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten) vraagt om (her)inrichting van werkprocessen, rekening houdend met flankerende wetgeving en nieuwe privacywetgeving.
  • Samenwerking en dus het delen van informatie is aan de orde zowel in  de werkzoekendendienstverlening als in de werkgeversdienstverlening met tal van partijen (UWV, omliggende gemeenten, SW bedrijven, het bedrijfsleven, cliëntorganisaties, onderwijsinstellingen, wijkteams, enz.).

Met de diverse kennispartners in het veld (UWV, VNG-KING) pleit Divosa om voor de korte termijn zoveel mogelijk systemen die nu een meerwaarde hebben te hergebruiken en te zoeken naar slimme koppelingen tussen systemen. Maar op de langere termijn is de huidige (keten-)ICT ontoereikend en stimuleert Divosa het zoeken naar betere oplossingen.

Wat doet Divosa?

  • Divosa maakt deel uit van de Programmaraad, dat als hoogste orgaan in de SUWI-keten zorgt voor de randvoorwaarden voor de ketensamenwerking, ook op ICT-vlak.
  • Divosa verkent de maatschappelijke ontwikkelingen (informatiemaatschappij, netwerksamenleving, veranderingen in beroepen en vormen van werk, veranderende overheid, enz.) en vertaalt deze naar informatievoor­zieningsvraagstukken die zij met haar leden en andere betrokkenen bespreekt.
  • Divosa is gesprekspartner in alle ketengremia waar de inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening aan de orde is. Knelpunten in de informatievoorziening adresseert Divosa in samenspraak met VNG/KING, UWV, SVB en Cedris bij de ministeries en bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming.
  • Divosa volgt en deelt de ICT-ontwikkelagenda’s van relevante partijen en leveranciers. Divosa biedt met de commissie ICT een platform voor initiatieven, pilots en innovaties en legt de verbinding met onderzoek en Vakmanschap.

Gerelateerde onderwerpen

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.