ICT voor Participatiewet

Voor de uitvoering van de Participatiewet gebruiken gemeenten meerdere systemen. Bijvoorbeeld uitkeringssystemen, maar ook toepassingen voor bijvoorbeeld re-integratie en loonwaardebepaling. Nu de Wsw onder de Participatiewet valt, zijn in sommige situaties ook het personeelsregistratiesysteem en andere bedrijfsvoeringssystemen onderdeel geworden van het gemeentelijke applicatielandschap.

Met de opvolging van de WWB door de Participatiewet kijken gemeenten opnieuw naar de processen rond Werk en Inkomen met daarbij de inzet van nieuwe technologie. Momenteel spelen twee veelbelovende ontwikkelingen:

Project Gezamenlijke Backoffice Inkomen (GBI) Participatiewet

Het project Gezamenlijke Backoffice Inkomen is gestart om (delen van) backofficeprocessen voor het verstrekken van de bijstandsuitkering onder te brengen bij het UWV of de SVB. Toen dat geen eenduidig positieve businesscase opleverde, kwam de vraag aan de orde of er winst te behalen wasdoor de processen zoveel mogelijk te digitaliseren en grotendeels geautomatiseerd te laten verlopen. Een dertiental gemeenten is een samenwerking gestart om te inventariseren om welke transacties het gaat en om die samen te herontwerpen.

Pilot Digitale Innovatie Arbeidsmarkt – Werkplein Twente in Enschede

Met de pilot Digitale Innovatie Arbeidsmarkt onderzoekt Werkplein Twente welke aanpak het beste werkt om maximale uitstroom naar werk te bewerkstelligen aan de hand van drie testgroepen:

  • Het begeleiden van een groep klanten met een bijstandsuitkering in een – voor deze pilot ontwikkelde - digitale omgeving;
  • Het begeleiden van een groep klanten met maximale inzet van de UWV-tools;
  • Een referentiegroep die op traditionele wijze begeleid wordt.

Lees meer over deze pilot in het Plan van aanpak Werkplein Twente. Of bekijk dit filmpje over de pilot.

Belangrijkste documenten

Wat vindt Divosa?

Divosa juicht pilots en experimenten van gemeenten in de werkzoekendendienstverlening en in de werkgeversdienstverlening toe, zeker als gebruikgemaakt wordt van nieuwe technologieën. Vernieuwing van de gemeentelijke informatiehuishouding voor Werk en Inkomen, aansluitend bij het brede sociaal domein is nodig om ook goede dienstverlening in de toekomst te bieden waarbij de bezuinigingen op de uitvoeringskosten doorgaan. En Divosa vindt het van belang dat werk en inkomen, als onderdeel van het sociaal domein, aansluiting vindt bij de algemene trend van toenemende digitalisering van overheidsdienstverlening.

Wat doet Divosa?

  • Divosa verkent de maatschappelijke ontwikkelingen (informatiemaatschappij, netwerksamenleving, veranderingen in beroepen en vormen van werk, veranderende overheid, enz.) en vertaalt deze naar informatievoorzieningsvraagstukken en bespreekt deze met de leden en andere betrokkenen.
  • Divosa volgt en deelt de ICT-ontwikkelagenda’s van relevante partijen en leveranciers. Divosa biedt met de commissie ICT  een platform voor initiatieven, pilots en innovaties, en legt waar nodig de verbinding met onderzoek en Vakmanschap.

Gerelateerde onderwerpen

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.