ICT in het sociaal domein

Gemeenten gebruiken voor het uitvoeren van hun taken in het sociaal domein veel verschillende systemen. Voor het vastleggen van meldingen, aanvragen, (gezins)plannen, trajectplannen, voor schuldhulpverlening, voor het verstrekken van uitkeringen, voor het volgen van klanten en voor het toewijzen van (jeugd)zorg.

Na de decentralisaties hebben gemeenten verschillende keuzes gemaakt bij de inrichting van het sociaal domein, qua:

  • Mate van integrale dienstverlening
  • Ketensamenwerking
  • Regionale samenwerking
  • Via wijk- of buurtteams of juist niet

Deze situaties leiden tot verschillen in de inrichting van de informatiehuishouding. In de aanloop naar de decentralisaties heeft VNG/KINGgemeenten vanuit het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) een aantal streefmodellen ontwikkeld die gemeenten helpen bij het inrichten van de informatievoorziening. Hierbij zijn een aantal archetypen vastgesteld die de overeenkomsten tussen gemeenten beter zichtbaar maken. Deze zijn niet alleen van belang bij de voorbereiding op de transitie van taken, maar ook bij de transformatie van het sociaal domein. Namelijk bij het maken van beleidskeuzes en wat gemeenten daarvoor nodig hebben aan informatievoorziening. Momenteel spelen de volgende ontwikkelingen:

  • Gegevensuitwisseling in het brede sociaal domein, in relatie tot informatiebeveiliging en privacyregels;
  • Aansluiting van het sociaal domein op de landelijke digitale overheidsagenda 2020;
  • Doorwerking van ICT-trends in het sociaal domein, zoals de veranderende arbeidsmarkt (meer produceren met minder mensen, o.a. door robotisering), andere interactie met burgers en partners in een informatie- en netwerksamenleving, veranderende werkorganisatie en dienstverlening door gebruik te maken van andere informatiebronnen (open data en big data).

Belangrijkste documenten

Wat vindt Divosa?

Divosa wil haar leden waar mogelijk ondersteunen bij de inrichting van hun informatiehuishouding, passend bij hun taken in het sociaal domein. Gemeenten werken in hun dienstverlening samen met veel partijen, onder meer met UWV, omliggende gemeenten, SW-bedrijven, het bedrijfsleven, cliëntorganisaties, onderwijsinstellingen, wijkteams, zorgaanbieders enz.). Voor Divosa is ICT daarbij geen doel, maar middel. Vertrekpunt zijn de veranderende primaire processen in ons domein. En Divosa zoekt de verbinding naar de andere dienstverleningsthema’s, zoals vakmanschap, onderzoek en de Divosa Benchmark Werk & Inkomen.

Wat doet Divosa?

  • Vanuit haar kennispositie schakelt Divosa met betrokken actoren, ketenpartners en kennispartners als het gaat om de informatievoorzienings­vraagstukken. Op het terrein van Werk en Inkomen heeft Divosa daarbij een speciale positie als partner in de Programmaraad.
  • Waar kennis van de uitvoering in het sociaal domein van meerwaarde is, vertegenwoordigt Divosa haar leden in de diverse overleggremia in de ketens waar doorontwikkeling van ICT-voorzieningen aan de orde is, voor zover gemeenten daar niet al rechtstreeks vertegenwoordigd zijn. Deze kennis deelt Divosa met haar leden.
  • Divosa agendeert informatievoorzieningsvraagstukken in het sociaal domein op congressen, Divosa Vrijdagen en via de commissie ICT.

Gerelateerde onderwerpen

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.