Effectiviteit & Vakmanschap

Leden van Divosa zetten zich in om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het actief meedoen in de samenleving. Daarbij is het belangrijk dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent dat we in het sociaal domein geen keuzes maken op basis van onze persoonlijke voorkeuren, maar handelen op basis van wat we weten. Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) stimuleren dit met het programma Effectiviteit & Vakmanschap.

Wat vindt Divosa?

Divosa streeft naar een professioneel functionerend sociaal domein dat door de politiek en de samenleving wordt erkend. Daarvoor is het noodzakelijk dat gemeenten niet onderscheidend willen zijn, maar gezamenlijk bewezen effectieve methoden toepassen en willen leren van elkaar. Dat levert erkenning op voor de sector als geheel.

Wat doet Divosa?

Divosa werkt in het programma Effectiviteit & Vakmanschap samen met onder meer de BvK, financieel ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het programma Effectiviteit & Vakmanschap berust op drie pijlers om Vakmanschap binnen gemeenten te verspreiden en te borgen:

Een erkende professionele beroepsgroep

Een professionele beroepsgroep van uitvoerende professionals die erkend wordt, omdat zij weten wat werkt en daarnaar handelen. Hiervoor is nodig:

 • Deelname van uitvoerende professionals aan een beroepsorganisatie, die staat voor het vergroten en delen van kennis: de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, zie www.debvk.nl.
 • Een beroepsstandaard, samengesteld door beroepsbeoefenaren en organisaties, die zorgt voor een breed gedragen norm van kwaliteiten en vaardigheden waaraan een professional hoort te voldoen. De rollen van een uitvoerend professional staan beschreven in de notitie De kern van het beroep.
 • Een erkende beroepsopleiding, waarmee professionals zich methodieken en kennis eigen maken. Divosa speelt een verbindende rol bij het leggen van de contacten tussen haar leden en de diverse opleidingen.
 • Het ontwikkelen van een beroepsethiek (kritische bezinning over het juiste handelen) waarmee gedragsverandering (van intuïtief naar onderbouwd handelen) kan worden ondersteund.

Lerende organisaties

Organisaties met een lerende houding staan open voor nieuwe kennis en het zo nodig aanpassen van hun werkwijzen. Hierbij is belangrijk:

 • Gedragsverandering van alle medewerkers (zowel leidinggevenden als uitvoerenden), die noodzakelijk is voor het kunnen toepassen van wetenschappelijke theorie. Belangrijk onderzoek over de intentie en fasen van gedragsverandering is beschreven door Ajzen en Prochaska. Hierbij is het ook van belang dat organisaties zo worden ingericht dat medewerkers gefaciliteerd worden om continu te leren en te verbeteren.
  > De BvK heeft hiertoe een LEER-register voor klantmanagers opgezet.
  > RSD De Liemers hierover: registratie helpt om een lerende organisatie te worden, maar het vraagt wel inzet van leidinggevenden. (Download de flyer, november 2016 | pdf, 297 kB) 
 • Functioneel meten, waarmee gemeenten oorzaak en gevolg van hun handelen zichtbaar maken. Dit is de evaluatiefase in het methodisch werken. Dit is belangrijk op het niveau van zowel de individuele medewerker als op het niveau van beleid en processen.
 • Inzetten op verandering van onbewust gedrag middels nudging. Hiervoor ontwikkelt Divosa instrumenten voor het werkproces die methodisch werken ondersteunen. Bijvoorbeeld: Mijn Werkblad, Voorbereidingsblad klantgesprek, Evaluatieblad klantgesprekDe Aanplakker en Teamschouw.

Kennisontwikkeling

Om te werken volgens bewezen effectieve methoden, moet kennis ontwikkeld en ontsloten worden voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Dit wordt mogelijk door:

 • Experimenten die gemeenten zelf, eventueel in samenwerking met onderzoekspartners, kunnen uitvoeren.
 • Wetenschappelijk onderzoek dat aansluit op de behoeften van de uitvoeringspraktijk en vervolgens vertaald wordt naar praktisch toepasbare kennis. Bijvoorbeeld via het kennisprogramma Vakkundig aan het werk.

Commissie Vakmanschap

Naast het programma Effectiviteit & Vakmanschap kent Divosa de Commissie Vakmanschap. In deze commissie dragen experts uit de praktijk hun kennis over naar onze sector. Het zijn managers van sociale diensten, maar ook teamleiders en HRM-functionarissen. Ook UWV, SBCM, Cedris en BvK zijn vertegenwoordigd. De commissie fungeert onder meer als klankbord voor het bestuur en bureau van Divosa. Hier vindt toetsing plaats tussen ontwikkelingen in de praktijk en de uitwerking van het programma. Meer informatie

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Commissie Vakmanschap

Commissie Vakmanschap

Commissie Vakmanschap

Commissie Vakmanschap