Cluster Werk en Inkomen

Het cluster Werk en Inkomen van het gemeentefonds omvat de apparaatslasten van gemeenten voor inkomensdienstverlening, re-integratie en participatie. Daarnaast vallen het minimabeleid en de re-integratie van de klassieke doelgroep van de Participatiewet onder dit cluster.

Het cluster Werk en Inkomen heeft zes subclusters. De belangrijkste zijn:

  • Het subcluster Overig werk en inkomen. Dit bevat overheidsvoorzieningen die zijn gericht op participatiebevordering en inkomensvoorziening van mensen die (tijdelijk) niet zelf in de kosten van levensonderhoud kunnen voorzien. Alle uitvoeringslasten van het cluster Werk en Inkomen, behalve die voor schuldhulpverlening, horen bij dit subcluster.
  • Het subcluster Minimabeleid. Dit bevat overheidsvoorzieningen ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Het gaat hierbij specifiek om uitkeringen en verstrekkingen in het kader van minimabeleid, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand.
  • Het subcluster Re-integratie klassiek. Dit bevat de middelen voor re-integratie van de mensen die al ondetr de WWB tot de doelgroep behoorden. 

De uitvoeringslasten van deze regelingen vallen onder het subcluster Overig werk en inkomen, met uitzondering van de uitvoeringslasten voor schuldhulpverlening. Die vallen wel onder het subcluster Minimabeleid. Kwijtscheldingslasten horen inhoudelijk tot dit cluster maar de wegvallende baten in verband met kwijtschelding, zoals OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht, niet.Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

Decembercirculaire gemeentefonds 2018

Het Gemeentefonds 2018 neemt met ruim € 200 miljoen (0,77%) toe ten opzichte van de septembercirculaire. Het gemeentefonds 2019 valt € 65 miljoen hoger uit (0,22%). Deze toenamen komen door hogere decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De omvang van de algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein (IUSD) wijzigen niet.

Nauwelijks veranderingen

De Gemeentefonds decembercirculaire 2018 bevat nauwelijks veranderingen ten opzichte van de septembercirculaire. De circulaire beschrijft voornamelijk de afronding van het begrotingsjaar en geeft verder geen inzicht in verwachte wijzigingen van het accres. Deze wijzigingen worden pas in de meicirculaire 2019 meegenomen.

Verlaging acres 2018

Wel opvallend is een mededeling in de Najaarsnota van 2018: het rijk verwacht over 2018 nog minder uit te geven dan eerder werd aangenomen. Er zijn meevallers in de zorg en de sociale zekerheid en ook zijn de investeringen in de infrastructuur lager dan gepland. Dit heeft een verlaging van het accres over 2018 tot gevolg. De omvang hiervan wordt echter pas in mei 2019 bekend. Binnenlands Bestuur haalt op 12 december Dirk Jans van FrontinPauw aan, die aangeeft rekening te houden met een verlaging van meer dan € 100 miljoen.

Circulaire gemeentefonds

De circulaire gemeentefonds informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2017 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Bekijk de decembercirculaire 2018 op: www.rijksoverheid.nl

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt dat de middelen voor de uitvoering van inkomensdienstverlening, re-integratie en participatie voldoende moeten zijn. Er moet meer transparantie komen, zodat de diensten binnen de gemeenten weten wat ze ontvangen voor de uitvoering van hun taken. Divosa maakt zich verder zorgen over de stijgende lasten van de uitvoering van het minimabeleid. Ondanks het aantrekken van de economie ziet Divosa dat gemeenten steeds meer geconfronteerd worden met schrijnende gevallen waarbij directe hulp noodzakelijk is.

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Feiten & cijfers

Beleid & wetgeving

  • Septembercirculaire Gemeentefonds 2017 (Rijksoverheid, september 2017)
    De Septembercirculaire Gemeentefonds 2017 informeert gemeenten over de omvang en verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De circulaire verschijnt drie keer per jaar.

Onderzoek

Factsheets

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Publicaties