Cluster Werk en Inkomen

Het cluster Werk en Inkomen van het gemeentefonds omvat de apparaatslasten van gemeenten voor inkomensdienstverlening, re-integratie en participatie. Daarnaast valt het minimabeleid onder dit cluster.

Het cluster Werk en Inkomen heeft twee subclusters:

  • Het subcluster Overig werk en inkomen bevat overheidsvoorzieningen die zijn gericht op participatiebevordering en inkomensvoorziening van mensen die (tijdelijk) niet zelf in de kosten van levensonderhoud kunnen voorzien. Alle uitvoeringslasten van het cluster Werk en Inkomen, behalve die voor schuldhulpverlening, horen bij dit subcluster.
  • Het subcluster Minimabeleid bevat overheidsvoorzieningen ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Het gaat hierbij specifiek om uitkeringen en verstrekkingen in het kader van minimabeleid en bijzondere bijstand. De uitvoeringslasten van deze regelingen vallen onder het subcluster Overig werk en inkomen, met uitzondering van de uitvoeringslasten voor schuldhulpverlening. Die vallen wel onder het subcluster Minimabeleid. Kwijtscheldingslasten horen inhoudelijk tot dit cluster maar de wegvallende baten in verband met kwijtschelding, zoals OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht, niet.


Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

Decembercirculaire gemeentefonds 2017

De decembercirculaire gemeentefonds 2017 (Rijksoverheid, december 2017) bevat voor het sociaal domein geen financiële verrassingen. De gevolgen van het regeerakkoord zijn nog niet cijfermatig in deze circulaire verwerkt. Daarnaast werken het Rijk en gemeenten nog aan een nieuw bestuursprogramma waarin nadere afspraken moeten worden gemaakt. Bij de meicirculaire 2018 worden de gevolgen van het regeerakkoord en het interbestuurlijk programma bekend gemaakt.

Onderzoek verdeelmodellen sociaal domein gestart

In het Algemeen Overleg van 31 mei 2017 heeft de minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd om de verdeelmodellen in het sociaal domein te bezien. Dat is het gevolg van het signaal dat een aantal gemeenten heeft afgegeven over omvangrijke tekorten. Een kwalitatieve analyse naar de gevolgen van ingezet beleid is in oktober 2017 gestart. Een gedetailleerde kwantitatieve analyse naar de uitgaven in het sociaal domein op basis van gemeentebegrotingen kan door de beschikbaarheid van data niet eerder dan in 2018 starten.

Circulaire gemeentefonds

De circulaire gemeentefonds informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2017 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt dat de middelen voor de uitvoering van inkomensdienstverlening, re-integratie en participatie voldoende moeten zijn. Er moet meer transparantie komen, zodat de diensten binnen de gemeenten weten wat ze ontvangen voor de uitvoering van hun taken. Divosa maakt zich verder zorgen over de stijgende lasten van de uitvoering van het minimabeleid. Ondanks het aantrekken van de economie ziet Divosa dat gemeenten steeds meer geconfronteerd worden met schrijnende gevallen waarbij directe hulp noodzakelijk is.

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Feiten & cijfers

Beleid & wetgeving

  • Septembercirculaire Gemeentefonds 2017 (Rijksoverheid, september 2017)
    De Septembercirculaire Gemeentefonds 2017 informeert gemeenten over de omvang en verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De circulaire verschijnt drie keer per jaar.

Onderzoek

Factsheets

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Publicaties