Beschut werk

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn dan aangewezen op een beschutte werkomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen. Divosa is voorstander van een doordacht en financieel houdbaar beleid, zodat er ruimte blijft om perspectief te bieden aan de overige mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren.

Beschut werk is een van de instrumenten die een gemeente kan inzetten om mensen te laten participeren in de samenleving. Bij beschut werk gaat het om mensen die door hun beperking zoveel begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt, ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV.

Voordat een gemeente beschut werk kan inzetten, vraagt ze formeel een advies ‘beschut werk’ aan UWV. Personen die menen voor beschut werk in aanmerking te komen, kunnen ook zelf een advies aanvragen bij UWV.

Mensen met een beschutte baan hebben een vaste werkgever. Dit kan een reguliere werkgever of de gemeente zijn, al dan niet via detachering. De werknemer krijgt salaris op basis van de cao van de werkgever. Dit is ten minste het wettelijk minimumloon.


Beschut aan de bak

Mensen die veel begeleiding nodig hebben, kunnen zich sinds dit jaar zelf bij UWV melden. Die organisatie onderzoekt of een beschutte werkplek inderdaad de juiste weg is. Meer informatie, een instructiefilmpje over wat te doen om een plek te krijgen en persoonlijke verhalen zijn te vinden op www.beschutaandebak.nl.


Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

Realiseren beschut werkplekken verplicht

Met ingang van 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om naar behoefte beschut werkplekken te realiseren. Aanleiding hiervoor zijn de tegenvallende resultaten in het aantal gerealiseerde beschut werkplekken zoals blijkt uit het vervolg onderzoek van de Inspectie SZW naar de vormgeving van beschut werk (juni 2016).

Meer informatie over de verplichte realisering van beschut werkplekken vind je in het Wetsvoorstel tot wijziging Participatiewet i.v.m. verplichten van beschut werk en openstellen Praktijkroute (Rijksoverheid, oktober 2016).

Lage inkomensvoordeel

Het lage inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een laag loon. Het LIV gaat gelden wanneer een werknemer tussen de 100 en 120 procent van het wettelijk minimumloon verdient; daarmee geldt het LIV ook voor beschut werk. Het moet daarbij gaan om een baan waarin de werknemer ten minste 1.248 uur per jaar werkt (24 uur per week).

Meer informatie over het LIV vind je in de toolbox op: www.samenvoordeklant.nl

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Gemeenten zoeken naar nieuwe vormen van beschut werk en nemen de tijd om goede keuzes te maken. Divosa heeft hiervoor begrip. Beschut werk is een relatief duur instrument voor een relatief kleine groep mensen. Met de beperkte middelen die een gemeente heeft is een doordacht en financieel houdbaar beleid noodzakelijk, zodat er ruimte blijft om perspectief te bieden aan de overige mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren.

Programmaraad

De Programmaraad is een samenwerkingsverband tussen Divosa, VNG, UWV en Cedris en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Programmaraad ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet, de Wet Banenafspraak en quotum Arbeidsbeperkten en de Wet SUWI. De Programmaraad richt zich vooral op het ondersteunen en verbeteren van de ketensamenwerking tussen gemeenten, UWV en SW-bedrijven.

Meer informatie over de Programmaraad vind je op: www.samenvoordeklant.nl

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Feiten & cijfers

Beleid & wetgeving

Onderzoek

Naar inhoudsopgave


Hulpmiddelen

Handreikingen en werkwijzers

  • Handreiking beschut werk (Programmaraad, 2014 | pdf, 245 kB) Niet meer beschikbaar

Websites

  • Toolbox Beschut werken (Samen voor de klant)
    Informatie en hulpmiddelen voor gemeenten
  • Beschutaandebak.nl 
    Deze website bevat informatie voor burgers over de mogelijkheden van beschut werken en hoe een advies beschut werk bij UWV aangevraagd kan worden.

Video’s

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Websites

  • Samen voor de klant 
    Op deze website van de Programmaraad vindt je informatie over de uitvoering van de wet SUWI en de projecten implementatie Participatiewet en Wyeth, Ontsluiting Werkzoekendenbestand en Jeugdwerkloosheid. Denk aan praktijkvoorbeelden uit de arbeidsmarktregio's, formats, handreikingen en bijeenkomsten.

Praktijkvoorbeelden

Naar inhoudsopgave