Werkwijzer Jongeren beschrijft alle stappen op weg naar participatie

dinsdag 7 maart 2017

Hoe ondersteun je jongeren naar maatschappelijke participatie in de vorm van werk, opleiding of ondernemerschap? Wat is er voor nodig om ze te bereiken en je een beeld te vormen van wat ze willen en kunnen? En hoe formuleer je een plan van aanpak en begeleid je jongeren bij het uitvoeren van dat plan? De Werkwijzer Jongeren laat zien wat professionals het best kunnen doen om álle jongeren te laten participeren in de maatschappij. Ook die jongeren die uit beeld dreigen te raken. Een nieuwe titel in de serie werkwijzers van Divosa.

Korte samenvatting

De Werkwijzer Jongeren schetst de achtergronden van jongeren buiten beeld en geeft tips om ze outreachend te bereiken. En laat zien hoe je ze met effectieve gespreksvoeringstechnieken aan het denken kunt zetten over hun eigen toekomst. Ook gaat de werkwijzer in op het in beeld brengen van wat een jongere wil en kan. Daarmee kunnen professionals jongeren helpen hun eigen toekomstplan te maken.

Op basis van hun willen en kunnen zijn vier soorten jongeren te onderscheiden. Parallel daaraan zijn er ook vier soorten interventiestrategieën waaruit de professional een keuze kan maken. Als de interventiestrategie aansluit bij het beeld dat de jongere heeft van zichzelf is het resultaat meestal effectief. Zo niet dan ontstaat weerstand, stagnatie en uitval. De werkwijzer laat zien hoe professionals interventies goed kunnen afstemmen op een jongere. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het Subjectief Logisch Interventie Model (SLIM).

Werkwijzer Jongeren - SLIM-model

Naar de werkwijzer

Hulpmiddel bij de werkwijzer

Bij de werkwijzer hoort een draaischijf met het Subjectief Logisch Interventie Model. Dit is een hulpmiddel om te komen tot de juiste interventie of begeleiding bij de juiste persoon. Divosa nodigt uitvoerende professionals uit in de spreekkamer te experimenteren met deze draaischijf. Doel is iemand niet in een hokje te stoppen, maar om hem te helpen op eigen benen te staan. Met het hulpmiddel als leidraad kun je het gesprek aangaan. Geef de cliënt de draaischijf en stel vragen als:

  • Op welk type cliënt lijk je het meest?
  • Op welke manier zou je begeleid willen worden?

Meer informatie over dit hulpmiddel

Draaischijf met SLIM-model

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma