Voorlopige uitkomsten verdeelmodel beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015 begeleiding bekend

dinsdag 12 maart 2019
Bron: VNG

Eén geïntegreerd objectief verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding: dat kwamen de VNG en de ministeries van VWS en BZK overeen. Deze week verschenen de voorlopige uitkomstcijfers per gemeente/regio.

Het Rijk en de VNG spraken vorig jaar af om de verdeling voor BW, MO en BG mee te laten lopen in het bredere traject van de evaluatie van de verdeelmodellen voor het sociaal domein in het gemeentefonds. Hiermee vindt invoering plaats vanaf 2021, tenzij nadere inzichten de implementatie in de weg staan. Aanvankelijk zou het nieuwe verdeelmodel per 2020 worden ingevoerd. Vooral vanwege de onzekerheid rond de gevolgen voor gemeenten van de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor Wmo-cliënten is de invoering op verzoek van de VNG uitgesteld. 

Voorlopige uitkomsten

Nadat eerder het onderzoeksrapport is gepubliceerd, zijn nu ook de voorlopige uitkomsten per gemeente/regio bekendgemaakt. De gepresenteerde uitkomsten zijn nog niet definitief. Het nieuwe verdeelmodel wordt op enkele punten nader bezien.

Meer informatie

Kijk voor het onderzoekrapport, de voorlopig uitkomsten en de toelichting op: www.rijksoverheid.nl