VNG/Divosa: Bied werkende armen bestaanszekerheid

donderdag 7 maart 2019

Gemeenten dringen er bij de Tweede Kamer op aan om de bestaanszekerheid van ‘werkende armen’ structureel te verbeteren. In het position paper 'Gemeenten: een toekomst zonder werkende armen', waaraan Divosa een  inhoudelijke bijdrage leverde, doet de VNG acht concrete voorstellen medewerking vragen van gemeenten, Rijk en werkgevers. 

Bestaanszekerheid is meer dan voldoende inkomen om van rond te komen, vinden VNG en Divosa. Ook moeten de vaste lasten in verhouding staan tot de inkomsten en moeten mensen in staat zijn gezonde financiële keuzes te maken. Wanneer dit (tijdelijk) niet lukt, vinden gemeenten dat mensen moeten kunnen rekenen op hulp om het (financiële) leven weer op de rit te krijgen en te houden.

Acht maatregelen

Gemeenten werken hard aan laagdrempelige dienstverlening voor hun financieel kwetsbare inwoners. Maar het organiseren van bestaanszekerheid is een vraagstuk van de gehele samenleving, vinden gemeenten. De VNG dringt daarom aan op acht concrete maatregelen:

  1. Zorg voor een integrale aanpak: niet alleen via het klassieke armoedebeleid, maar ook bijvoorbeeld door te zorgen voor betaalbare energietransitie en voldoende betaalbare woningen.
  2. Biedt inkomenszekerheid in een flexibele arbeidsmarkt. Met oog op de inkomenszekerheid van uitkeringsgerechtigenden is een snelle en juiste verrekening van inkomsten uit (deeltijd)werk van belang.
  3. Vraag werkgevers en vakbonden advies over bestaanszekerheid voor mensen met lage en middeninkomens en pak de structurele oorzaken aan. Zo is het netto minimumloon onvoldoende meegestegen met de stijgende vaste lasten van huishoudens.
  4. Toeslagen, voorzieningen, inkomensondersteuning: het hele doolhof gaat voorbij aan wat mensen aankunnen. Laten we het eenvoudiger maken!
  5. Neem het incassobeleid van het Rijk onder de loep: socialer incassobeleid kan veel leed voorkomen.
  6. Ga als Rijk en gemeenten terug naar CBS, CPB en SCP voor het antwoord op de vraag: 'Hoe kunnen gemeenten werkende armen beter bereiken en wat kunnen zij vervolgens voor hen betekenen?'
  7. Neem belemmeringen in privacy en gegevensuitwisseling weg: dit maakt outreachend werken makkelijker.
  8. Goed werkgeverschap en coalities met grote werkgevers. Kleine oproepcontracten en banen die meer lijken op zzp-constructies vergroten het  risico dat huishoudens snel onder de armoedegrens terecht komen. We zien een rol weggelegd voor het Rijk in het vormen van een coalitie met de grootste werkgevers in de branches met lage lonen om hun werknemers te wijzen op regelingen.

Rondetafelgesprek 'Werkende armen'

Peter Heijkoop, voorzitter van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening & Integratie (PSI), neemt op 7 maart deel aan het rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer organiseert over ‘Werkende armen’. Namens gemeenten zal hij de maatregelen toelichten.

Download

VNG-Position paper Werkende Armen (pdf, 230 kB)

Zie ook