Staatssecretaris SZW verstrekt 207 gemeenten vangnetuitkering over 2017

donderdag 8 november 2018

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent een vangnetuitkering Participatiewet toe aan 207 gemeenten voor een totaalbedrag van circa 108 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2017 een tekort op de gebundelde uitkering (waarmee zij onder andere bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies bekostigen) en voldeden aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering.

Gemeenten ontvangen jaarlijks één budget voor uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en in het kader van de Bbz 2004. Gemeenten met een tekort groter dan 5% van hun budget kunnen een beroep doen op de vangnetuitkering. Gemeenten moesten dit jaar voldoen aan een nieuwe voorwaarde: er werd niet alleen gekeken naar het financiële resultaat van het tekortjaar, maar ook naar het jaar ervoor. De vangnetuitkering gaat uit van onderlinge solidariteit tussen gemeenten: het totale bedrag wordt betaald uit het voor 2019 beschikbare macrobudget voor de gebundelde uitkering.

Advies toetsingscommissie

Over het jaar 2017 konden 222 gemeenten aanspraak maken op een vangnetuitkering, waarvan er 208 een verzoek indienden bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. De commissie gaf een negatief oordeel over één verzoek, omdat deze gemeente niet voldeed aan de financiële voorwaarden. De overige 207 verzoeken zijn positief beoordeeld. 15 gemeenten maakten geen gebruik van de vangnetuitkering hoewel ze aan de financiële voorwaarden voldeden.

De staatssecretaris van SZW nam het advies van de toetsingscommissie over en kende de 207 gemeenten een vangnetuitkering toe over 2017 voor een totaalbedrag van circa 108 miljoen euro. Zij hebben een beschikking ontvangen waarin de berekening staat van de hoogte van de vangnetuitkering. Uitbetaling volgt in het eerste kwartaal van 2019.

Tekort macrobudget

In 2017 was er op landelijk niveau een tekort op het macrobudget van circa 275 miljoen euro. Dit macrotekort en de (tijdelijk) verlaagde toegangsdrempel tot het vangnet hebben tot gevolg dat veel gemeenten aanspraak konden maken op een vangnetuitkering.

Download

Overzicht besluiten Vangnetuitkering over 2017 (Toetsingscommissie vangnet Participatiewet, november 2018)

Zie ook