Oproep gemeenten tot compensatie aanspraak vakantietoeslag

vrijdag 13 april 2018

Bij de vaststelling van de formules voor de berekening van de aanspraak op vakantietoeslag (artikel 12 regeling Participatiewet) is abusievelijk pas met ingang van 1 januari 2018 rekening gehouden met de afbouw van de algemene heffingskorting (AHK) in de tweede schijf. Daardoor zijn mogelijk mensen benadeeld. Het ministerie van SZW verzoekt gemeenten om dit na te gaan en eventueel inkomensverlies te compenseren.

Op basis van artikel 12 berekenen gemeenten voor inkomen uit vroegere arbeid wat de daarbij behorende aanspraak op vakantietoeslag is. Het inkomen inclusief de aanspraak op vakantietoeslag wordt in mindering gebracht op de bijstandsuitkering.

Door geen rekening te houden met de afbouw van de AHK is in 2016 en 2017 een formule vastgesteld die nadelig kan uitpakken voor de hoogste inkomenscategorie in artikel 12 van de regeling Participatiewet. Met ingang van 2018 is de formule juist vastgesteld. Voor 2014 en 2015, de jaren waarin de afbouw van de AHK ook al speelde, geldt dat mensen niet benadeeld zijn.

Nagaan in administratie

In onderstaande tabel staat aangegeven welke inkomenscategorie het betreft in de jaren 2016 en 2017. Het gaat om de hoogste inkomenscategorie in artikel 12. Mensen die het betreft zijn mogelijk benadeeld tot een bedrag dat kan oplopen tot maximaal netto € 7,50 per maand.

Aan gemeenten wordt verzocht in de gemeentelijke administratie na te gaan of er mensen zijn die om deze reden onterecht teveel zijn gekort op de bijstandsuitkering. Indien dit aantoonbaar het geval is wordt gemeenten verzocht het eventueel hierdoor opgetreden inkomensverlies te compenseren.

Tabel

Toelichting op de tabel: de onjuiste en de correcte formules voor de hoogste inkomenscategorie in artikel 12 van de regeling Participatiewet. De inkomensgrenzen wijzigen niet.

    vanaf netto inkomen percentage vast bedrag
2016 onjuist 1163,27 en hoger 7,54% -14,09
2017 onjuist 1167,94 en hoger 7,54% -14,02
         
2016 correct 1163,27 en hoger 6,91% -12,91
2017 correct 1167,94 en hoger 6,91% -12,88

Gemeenten die vragen hebben, kunnen zich wenden tot Jabco Vreugdenhil van het ministerie van SZW (jvreugdenhil@minszw.nl)