Ombudsman wijst op nieuwe regeling voor verrekening schuld kinderopvangtoeslag

dinsdag 3 april 2018
Bron: www.nationaleombudsman.nl

De Belastingdienst voerde een aantal maanden de regeling 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag' in om te voorkomen dat ouders met een toeslagschuld te weinig geld overhouden om de kinderopvang te kunnen betalen. Volgens de Nationale Ombudsman geeft de Belastingdienst echter te weinig bekendheid aan deze maatregel. Omdat de ombudsman het belangrijk vindt dat ouders met een toeslagschuld kennis nemen van de nieuwe regeling, wijst hij nu zelf mogelijke betrokkenen op het bestaan ervan via zijn website en social media-kanalen.

De zogenoemde 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag' geldt voor toeslaggerechtigden met een toeslagschuld bij wie een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling vanwege opzet of grove schuld is afgewezen, en die nog steeds recht hebben op deze toeslag. 

Wanneer er opzet of grove schuld is verweten, kan de toeslagschuld worden verrekend met de lopende kinderopvangtoeslag. Dit leidt er vaak toe dat ouders de kinderopvang niet meer kunnen betalen en zij de opvang moeten stopzetten. Zonder opvang voor hun kinderen moeten zij vaak ook werk, opleiding, reïntegratie- of inburgeringstrajecten beëindigen, met alle (financiële) problemen van dien.

Zelf beschikking over beslagvrije voet en eigen bijdrage

Binnen de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag' blijven betrokkenen de beschikking houden over zowel de beslagvrije voet (het bedrag dat iemand nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien) als over de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Op basis van deze gegevens berekent de Belastingdienst de afloscapaciteit van de toeslaggerechtigde. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de lopende kinderopvangtoeslag . Deze verrekening blijft doorlopen totdat de schuld is voldaan en Toeslagen neemt naast de verrekening geen verdere invorderingsmaatregelen. Ouders kunnen zo, ondanks hun toeslagschuld, de kinderopvang blijven betalen en hun werk, opleiding, reïntegratietraject of inburgeringstraject continueren

Verzoek indienen

Om voor de regeling in aanmerking te komen, kunnen betrokkenen een verzoek indienen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). Zij moeten daarbij vragen naar de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag'.

Zie ook

Houdt u door verrekening van een toeslagschuld te weinig geld over om de kinderopvang te betalen? (Nationale ombudsman, april 2018)