Nieuwe Wet inburgering in 2021 van kracht

vrijdag 15 februari 2019

Vandaag heeft minister Koolmees aan de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2021 ingevoerd wordt. Toen hij afgelopen zomer bekend maakte dat er een nieuwe Wet inburgering zou komen, sprak hij over een startdatum in juli 2020. Inmiddels is gebleken dat dit te ambitieus was. Ook laat Koolmees weten geld vrij te maken voor de ‘ondertussengroep’.

In 2018 heeft het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) met Divosa en andere partijen de basis gelegd voor het nieuwe inburgeringsstelsel. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment goed begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De Wet inburgering moet hierbij aansluiten zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken.

Met dezelfde partijen die de basis hebben gelegd voor het nieuwe stelsel, wordt nu gewerkt aan verdere invulling van de nieuwe Wet inburgering. In de Kamerbrief kun je precies lezen hoe de stand van zaken op dit moment is.

Ondertussengroep

In de Kamerbrief benoemt Koolmees ook zijn plannen voor de ‘ondertussengroep’. Voor een groep mensen komt de nieuwe Wet inburgering namelijk te laat. Het gaat om de groep inburgeringsplichtigen die nog onder de huidge Wet inburgering 2013 vallen. Om ook hen goed te kunnen ondersteunen hebben gemeenten extra middelen van het Rijk gevraagd en gekregen. In het Bestuurlijk Overleg van 14 februari is onder andere afgesproken dat er zowel in 2019 als in 2020 20 miljoen euro vrij wordt gemaakt voor de ondersteuning en begeleiding van inburgeraars.

Project Inburgering van Divosa

Regiocoördinatoren van Divosa zullen gemeenten ondersteunen en faciliteren bij het implementeren van de nieuwe wet. Eerder werkten dezelfde regiocoördinatoren vanuit het Divosa project Screening & matching vergunninghouders en hebben zij laten zien wat zij hierin kunnen betekenen voor gemeenten. Zij hebben inmiddels stevige kennis, ervaring en relevante netwerken ontwikkeld op het terrein van inburgering op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Dit maakt dat zij snel kunnen schakelen naar bovenregionale en landelijke initiatieven, en zij tegelijkertijd lokaal maatwerk kunnen leveren. Ze leggen verbindingen, brengen partijen bijeen, delen kennis en ervaringen, leggen knelpunten bloot, stimuleren en jagen vernieuwing aan. Het ministerie van SZW financiert de inzet van regiocoördinatoren tot en met 2021

Download