Nieuwe besluiten over bijstandsbudgetten 2015 van 4 gemeenten

dinsdag 2 juli 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet nieuwe besluiten nemen over de bijstandsbudgetten over het jaar 2015 voor de gemeenten Den Haag, ’s-Hertogenbosch, Amersfoort en Utrecht. Het model dat gebruikt wordt voor de verdeling van de budgetten is weliswaar op zichzelf geschikt bevonden, maar bevat voor 2015 tekortkomingen die de betrokken gemeenten raken. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld in zijn uitspraken van 1 juli 2019.

De vier betrokken gemeenten waren het niet eens met het voor hen beschikbare budget over 2015 en hebben het verdeelmodel en de toepassing ervan ter discussie gesteld.

Verdeelmodel mag gebruikt worden maar bevat tekortkomingen voor aantal gemeenten

De CRvB oordeelt dat het nieuwe verdeelmodel gebruikt mocht worden voor de verdeling van de budgetten, maar dat het model tekortkomingen bevat die vooral de betrokken gemeenten (Den Haag, ’s-Hertogenbosch, Amersfoort en Utrecht) raken.

De tekortkoming ontstaat onder meer omdat in het verdeelmodel 2015 gebruik werd gemaakt van een steekproef uit de Enquête Beroepsbevolking van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit leverde een gemiddelde samenstelling van de bevolking op. Bij de betrokken gemeenten wijkt de daadwerkelijke samenstelling echter sterk af van de gemiddelde samenstelling. Den Haag, ’s-Hertogenbosch, Amersfoort en Utrecht zijn grote zogenoemde centrumgemeenten met een sterk afwijkende populatie. Zij zijn benadeeld door het gebruik van enquêtegegevens in het verdeelmodel in 2015. Inmiddels is deze tekortkoming ook opgelost: in het verdeelmodel wordt inmiddels gebruik gemaakt van integrale gegevens.

SZW moet nieuw besluit nemen

Omdat Den Haag, ’s-Hertogenbosch, Amersfoort en Utrecht onevenredig zijn benadeeld ten opzichte van andere gemeenten, heeft de CRvB beslist dat het verdeelmodel in deze zaken buiten toepassing moet worden gelaten en dat de staatssecretaris nieuwe besluiten moet nemen over hun bijstandsbudgetten over 2015.

Lees het hele bericht en de uitspraken op: rechtspraak.nl

Consequenties onduidelijk

Wat de consequenties van de uitspraak zijn voor andere centrumgemeenten en voor de omvang en verdeling van het macrobudget over 2015 is vooralsnog onduidelijk. Divosa onderzoekt momenteel de reikwijdte van de uitspraak.

Verdeelmodel blijft heet hangijzer

De introductie van het nieuwe verdeelmodel in 2015 heeft al tot veel discussies en aanpassingen van het model geleid. Ondanks de verfijning van het model, de talloze (extra) indicatoren en de jaarlijkse updates, is er bij gemeenten nog steeds onbegrip over het verdeelmodel. Vooral bij de gemeenten die structureel grote tekorten hebben en hun tekorten door een andere verdeling alleen maar zien groeien. Hetzelfde geldt voor gemeenten die hun budget van jaar op jaar flink zien verspringen.

Zie ook: Een kleine geschiedenis van het bijstandsbudget (Divosa, februari 2019)