Landelijk team ondersteunt gemeenten bij zorg voor kwetsbare mensen

woensdag 10 juli 2019

Het leveren van de goede zorg en begeleiding van kwetsbare mensen in onze samenleving is een taak van gemeenten, samen met hun partners in de regio. Sinds deze maand kunnen ze daarbij de hulp inroepen van het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT).

Er is in ons land een groep kwetsbare personen die door verschillende oorzaken onvoldoende levensbrede hulp ontvangt en daardoor onvoldoende kan deelnemen aan de samenleving. Een aantal landelijke programma’s richt zich op deze doelgroep. Deze programma’s zijn onvoldoende aan elkaar verbonden of werken naast elkaar. Om te zorgen voor een betere samenwerking en de gemeenten en regio’s vraaggericht te ondersteunen is het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) in het leven geroepen. Dit team bestaat uit:

  • een regionaal ondersteuningsteam met regioadviseurs. Zij ondersteunen gemeenten en ketenpartners in de regio vraaggericht bij de implementatie van een persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen. Ook vertalen zij signalen en vragen uit de regio naar de landelijke programma’s;
  • een kernteam vanuit de ministeries van VWS, JenV, BZK en de VNG dat zich richt op verbinden van de landelijke programma’s, het agenderen van signalen, monitoring en kennisdeling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over VLOT, de landelijke programma’s waarbij VLOT kan ondersteunen en de contactgegevens van de adviseur in jouw regio op: www.vng.nl/vlot

Zie ook

Team VLOT van start (VNG, juni 2019)