Koolmees: gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen

dinsdag 20 november 2018

Minister Koolmees van SZW gaat onderzoeken wat werkt om de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond te verbeteren. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).

De achterstand op de arbeidsmarkt voor mensen met een niet-westerse achtergrond is groot. Daar tegenover staat de krapte op de arbeidsmarkt. Statistieken laten zien dat de werkeloosheid daalt en de participatie stijgt, maar dat mensen met een niet-westerse achtergrond nauwelijks van de economische groei profiteren. Ook is deze groep het minst goed in staat om werk te behouden.

Gerichte aanpak

Met een gerichte aanpak via werk kunnen nieuwkomers en Nederlanders met een migratie-achtergrond sneller integreren en meedoen in de Nederlandse samenleving. Daarom zet Koolmees pilots in om te onderzoeken wat werkt en wat niet werkt om de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond te verbeteren, wat werkzame interventies zijn en welke mogelijkheden er zijn om interventies op een grotere schaal te implementeren. Pilots waarvan de aanpak werkt, worden in 2020 landelijk aangeboden aan werkgevers, gemeenten en scholen.

8 pilots

Er komen in totaal 8 pilots. Daarvan is er 1 al gestart. 2 pilots starten begin 2019 en 5 pilots zijn in voorbereiding; die starten in de loop van 2019. De pilots zijn gericht op:

  • vergroting van ouderbetrokkenheid op het vmbo voor een studiekeuze met beter arbeidsperspectief;
  • professionalisering van de voorbereiding op de arbeidsmarkt en bredere arbeidsoriëntatie voor mbo-leerlingen;
  • tegengaan van vooroordelen via eenvoudige aanpassing in werving en selectieproces bij werkgevers;
  • inzicht krijgen in culturele diversiteit in personeelsbestand d.m.v. databasekoppeling;
  • behoud en doorstroom van personeel met niet-westerse migratieachtergrond;
  • verbetering van de arbeidsmarktpositie door combinaties van werken en leren;
  • betere aansluiting van de UWV-dienstverlening voor ww-ers met een niet-westerse migratieachtergrond, gericht op snellere terugkeer op de arbeidsmarkt;
  • intensievere begeleiding van langdurig werklozen, waaronder Somalische Nederlanders.

Zie ook

Koolmees: gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen (SZW, november 2018) Hier kun je ook de kamerbrief met bijlagen downloaden.

Infographic Programma Verdere integratie op de arbeidsmarkt

Infographic gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen