'Geen extra compensatie voor gemiste ALO-kop’

vrijdag 30 september 2016
Bron: www.cbs.nl

Vorig jaar ontvingen 2450 nieuwe alleenstaande ouders zonder kostendeler, maar mét toeslagpartner een nieuwe bijstandsuitkering. Dit concludeert het CBS in de BUS-E monitor 'Alleenstaande ouders 2016'.

Alleenstaande ouders met een minimuminkomen of bijstandsuitkering hebben recht op een verhoging van het kindgebonden budget; de ALO-kop. Wie echter een toeslagpartner heeft, loopt deze verhoging mis. Ook als partners niet samenwonen. Alleenstaande ouders met een partner in bijvoorbeeld detentie lopen hierdoor de ALO-kop mis. Zij zouden kunnen worden gecompenseerd vanuit de bijzondere bijstand. Het CBS heeft nu geconstateerd dat cijfermatig niet vast te stellen is dat deze groep extra beroep op bijzondere bijstand heeft gedaan. De onderzoeksgroep werd niet meer of vaker gecompenseerd dan andere groepen alleenstaande ouders. 

Lastig

In de praktijk blijkt echter dat deze conclusie lastig te trekken is omdat gemeenten geen onderscheid blijken te kunnen maken tussen groepen alleenstaande ouders zoals in dit onderzoek gedefinieerd. Dat komt doordat zij geen zicht hebben op toeslagpartnerschap. Compensatie voor de ALO-kop via bijzondere bijstand vindt wel plaats, maar wordt breder ingezet dan alleen bij de onderzoeksgroep. Inkomensverlies als gevolg van de nieuw ingevoerde kostendelersnorm leidt ook regelmatig tot compensatie. Gemeenten geven aan vooral maatwerk te leveren en pas te compenseren als een persoon zich meldt met financiële problemen.

Download het rapport hier

BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders