Eenmalig 1 miljard extra voor jeugdzorg en ggz

dinsdag 28 mei 2019

Het kabinet maakt de komende jaren ruim 1 miljard euro extra vrij voor de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die het kabinet maandag naar de Tweede Kamer stuurde. Divosa beschouwt dit als een mooie eerste stap, maar ziet ook dat de gelden voor ggz nog onvoldoende zijn en vindt het jammer dat de financiële impuls voor jeugdzorg niet structureel is.

Voor de jeugdzorg gaat het eenmalig in 2019 om 420 miljoen. In 2020, 2021 is er eenmalig 300 miljoen beschikbaar. Voor de ggz gaat het dit jaar om 50 miljoen en in de komende drie jaren loopt dat op tot 95 miljoen die wél structureel is. Hier tegenover staat dat het definitieve accres vanaf 2018 jaarlijks 148 miljoen lager uitvalt dan begroot in de Miljoenennota. Divosa ziet de extra gelden als een erkenning van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten voor goede jeugdzorg en ggz.

Jeugdzorg

De financiële impuls komt na meerdere noodkreten van gemeenten vanwege ernstige financiële tekorten voor jeugdzorg. Divosa ziet het als een mooie eerste stap dat met deze impuls de ergste financiële nood op korte termijn kan worden aangepakt. Het geeft gemeenten de noodzakelijke ruimte om samen met aanbieders te werken aan betere jeugdzorg in de wetenschap dat voor goede jeugdzorg meer nodig is dan extra financiële middelen. Innovatie van de jeugdzorg is noodzakelijk. Met meer focus op het normale leven en minder op het curatieve handelen.

Afspraken

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Jonge: ‘Meer geld alleen leidt niet tot betere hulp. In de regie, sturing en samenwerking aan de kant van gemeenten is veel ruimte voor verbetering.’ Om dit te verbeteren heeft het kabinet met de VNG afspraken gemaakt. De afspraken gaan onder andere over het terugdringen van vermijdbare uitgaven en welke zorg op landelijk, regionaal of lokaal niveau wordt ingekocht. Ook wordt gekeken naar de begrenzing van de jeugdzorg. Doorgaan op de oude voet stopt de trend voor toenemende tekorten niet.

Onderzoek

Het Rijk vindt het nog te vroeg om over te gaan tot structurele extra gelden voor jeugdzorg en ggz. Om te onderzoeken of dit nodig is, wordt de komende jaren de aanpak van de gemeenten gevolgd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Een volgend kabinet kan op basis daarvan besluiten of structurele middelen nodig zijn. Het is daarbij volgens Divosa van belang dat de onderzoeken gericht zijn op scenario's die met de extra gelden gerealiseerd kunnen worden. Zonder deze focus blijft onderzoek gebaseerd op de oude situatie waarbij gemeenten met te weinig middelen kampten.

Niet voldoende

Staatssecretaris Blokhuis heeft bij de Voorjaarsnota geld gereserveerd voor de uitvoering van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord GGZ. Gemeenten hebben het hoofdlijnenakkoord nog niet ondertekend omdat zij vinden dat het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar stelt om de ambulantisering van ggz goed van de grond te krijgen. Een belangrijk doel uit het akkoord is mensen met psychische aandoeningen zoveel mogelijk te laten meedoen. De gemeenten willen daarom veel meer ggz-expertise in de wijk zien, verbonden aan de wijkteams en in een integrale aanpak. Divosa maakt zich zorgen dat deze ambulantisering maar mondjesmaat op gang komt en ziet de vrijgemaakte middelen als een eerste stap om gemeenten hierin tegemoet te komen. 

Meer informatie

Extra geld voor jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg (Rijksoverheid, mei 2019)
Hier vind je ook de Kamerbrief en de reactie van de VNG.