Doorstroom van WW naar bijstand neemt af

dinsdag 28 mei 2019

De gunstige economische ontwikkelingen hebben een positief effect op de doorstroom van WW naar bijstand. Het percentage personen dat na beëindiging van de WW-uitkering doorstroomde naar de bijstand neemt af en kwam in 2017 uit op 4,6% (ruim 19 duizend personen). Dat is veel lager dan in de voorgaande drie jaren, toen dat aandeel op ongeveer 6% lag. Het is bovendien voor het eerst lager dan voor de crisis van eind 2008. Dat blijkt uit het UWV-onderzoek ‘Van WW naar bijstand’.

Vanwege de gunstige economische ontwikkelingen was het voor werkzoekenden in 2017 makkelijker dan in de jaren daarvoor om werk te vinden waardoor bijstand na de WW minder vaak nodig is. Dat blijkt ook uit het aandeel personen dat vanuit de WW uitstroomt naar werk. Dat nam toe van 64% in de eerste helft van 2016 naar 66% in de eerste helft van 2017 en kwam in de eerste helft van 2018 uit op 69%. Verder stimuleert de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 WW’ers om met behoud van een deel van de WW-uitkering werk te vinden, ook al is dat tegen een lager uurloon dan voor de werkloosheid. Dit kan de overgang naar werk na afloop van de WW-uitkering vergemakkelijken.

Bron: UWV

Regionale verschillen in doorstroom

Rond de grote steden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam is de doorstroom van WW naar bijstand hoger dan gemiddeld. Verder is doorstroom van WW naar bijstand ook relatief hoog in de Noordelijke provincies en in delen van Gelderland. Zowel in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag als in veel andere gemeenten lag de doorstroom in 2017 lager dan een jaar eerder.

Veel factoren hangen samen met kans op doorstroom

Een hogere of lagere kans op doorstroom hangt samen met veel factoren. De belangrijkste hierbij zijn de samenstelling van het huishouden, de eigen visie op terugkeer naar werk bij start van de WW en de leeftijd. Zo is de doorstroom onder alleenstaanden hoger dan onder personen die het huishouden delen met een partner. Dit verklaart voor een deel waarom de doorstroom in de grote steden, waar relatief veel alleenstaanden wonen, hoger is dan in kleinere gemeenten.

Mensen die bij de start van de WW aangeven meer dan gemiddeld positief te zijn over de terugkeer naar werk stromen minder vaak door naar de bijstand dan mensen die aangeven minder positief over terugkeer naar werk te zijn. Verder loopt de doorstroom op met de leeftijd, en is dat het hoogst onder 55- tot 60-jarigen. Deze leeftijdsgroep en de 50- tot 55-jarigen hadden daarentegen wel een grote afname van het doorstroompercentage in 2017 vergeleken met een jaar eerder. Tegelijkertijd nam de uitstroom naar werk onder 50- tot 60-jarigen toe.

Cijfers binnenkort in de Divosa Benchmark Werk & Inkomen

De gemeentelijke cijfers van het UWV-onderzoek over doorstroom van de WW naar de bijstand laadt Divosa binnenkort in de Divosa Benchmark Werk & Inkomen. Deelnemers kunnen dan hun doorstroom vergelijken met andere gemeenten en de doorstroom relateren aan hun instroomcijfers.

Onder bijstand vallen in dit UWV-onderzoek alle bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ.

Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmarks Werk & Inkomen en Armoede  & Schulden geven (duiding aan) actuele cijfers. 

Doet jouw gemeente al mee? Meer over de Divosa Benchmark