Divosa: Integratie vluchtelingen vraagt meer dan woning

donderdag 3 maart 2016

In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt Divosa aandacht voor snelle integratie van vluchtelingen. Daarvoor is een woning niet de enige basisvoorwaarde. Huisvesting op een plek waar werk is, maakt toeleiding naar werk een stuk gemakkelijker. En voldoende middelen voor uitkeringen, re-integratie en bijzondere bijstand zijn minstens zo belangrijk. Daarbij moeten Rijk en gemeenten leren van ervaringen in het verleden.

Vandaag spreekt de Kamer met minister Asscher over de integratie en participatie van vluchtelingen. Dit Algemeen Overleg stond oorspronkelijk gepland op 10 februari 2016.

Gemeenten zetten alle zeilen bij om de grote aantallen asielzoekers op te vangen en om statushouders succesvol te laten integreren, schrijft Divosa-voorzitter René Paas in de brief. "Er is veel werk te doen op korte termijn. Dat gebeurt ook", aldus Paas. Maar wat hem moet er eerst beter worden nagedacht over de regels en omstandigheden die integratie bevorderen. "Pas in tweede instantie gaat het om geld en faciliteiten."

Zorgen

Divosa zet zich in voor snelle en soepele integratie van vluchtelingen. Daarover is nauw contact met SZW, de VNG en andere organisatie. Dat neemt niet weg dat Divosa zorgen heeft over een aantal zaken.

  • Voor gemeenten is het werk niet klaar met de huisvesting en het verstrekken van een uitkering. Sterker nog, dan pas begint het – vaak jarenlange – proces van de integratie in de samenleving. Taalonderwijs, zorg voor mensen die kampen met trauma's, kinderen die extra begeleiding op school vergen en culturele inbedding vragen grote betrokkenheid van gemeenten en hun inwoners.
  • Het is nog niet mogelijk om al tijdens de centrale opvang in te zetten op werk en taal. Uit het verleden is bekend dat het traject richting arbeidsmarkt in het verleden te lang duurde en veel mensen in de bijstand bleven hangen.
  • Bij de huisvesting van vluchtelingen lijkt de beschikbaarheid van woonruimte het belangrijkste plaatsingscriterium. Daardoor is het risico groot dat mensen in een omgeving terechtkomen die onvoldoende mogelijkheden biedt om werk te vinden.

Succes is ook afhankelijk van de beschikbare middelen. Divosa wijst de Kamercommissie op de volgende knelpunten:

  1. Voor de huisvesting en inrichting is meestal direct een bijdrage nodig uit de bijzondere bijstand. Dat legt een relatief groot beslag op krappe budgetten.
  2. Werkgevers melden zich al om vluchtelingen in dienst te nemen. Dat vergt begeleiding. Als die van de gemeente wordt gevraagd, moeten gemeenten putten uit het sterk geslonken Participatiebudget.
  3. Voor bijstandsuitkeringen is voorlopig €50 miljoen extra beschikbaar gesteld. Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat dit bedrag onvoldoende zal zijn om de uitkeringen te betalen voor de aantallen vluchtelingen waar we nu over praten.

Download

application/pdfBrief aan Kamercommissie SZW over Integratie statushouders dd. 2 februari 2016 (pdf, 251 kB)

Zie ook

Gemeenten leggen half miljard toe op bijzondere bijstand