Alle nieuws

De Jonge: resultaatgericht beschikken in Wmo 2015

17 april 2019

Resultaatgericht beschikken wordt onderdeel van de Wmo 2015. Dat kondigt minister De Jonge aan in zijn brief van 12 april aan de Tweede Kamer. Dit besluit komt na uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat gemeenten die beschikken op resultaat in de Wmo hun burgers onvoldoende rechtszekerheid bieden.

Tweede Kamer stemt in met Wmo-abonnementstarief

16 april 2019

De Tweede Kamer stemde vorige week in met het wetsvoorstel tot invoering van het Wmo-abonnementstarief. Het abonnementstarief gaat in per 2020 en bedraagt 19 euro per maand. De wet wordt na 3 jaar geëvalueerd.

Gemeenten teleurgesteld in afschaffen ouderenregeling Bbz

16 april 2019

​Er ligt een voorstel om de toegang tot de Bbz-regeling voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf te beperken. Dit leidt tot bedrijfsbeïndiging en ondernemers worden afhankelijk van een uitkering. Gemeenten vinden dit ongewenst en pleiten voor het in stand houden van deze regeling.

Drie maanden extra voor bijstandsexperiment

16 april 2019

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) meldt dat gemeenten die experimenteren met de Participatiewet drie maanden extra krijgen voor ‘een zo zuiver mogelijke effectmeting’. Dat doet zij op verzoek van de experimenteergemeenten.

Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid

12 april 2019

Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor hoger opgeleiden. Vandaag hebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.

Nationale ombudsman en Kinderombudsman: Iedereen moet mee kunnen doen

11 april 2019

Het gaat nog te vaak mis tussen (overheids)instanties en de mensen die een beroep op hen doen. 'Het zijn al lang niet meer alleen de meest kwetsbare mensen die niet mee kunnen komen. Ook zelfredzame burgers lopen vast', stellen Reinier van Zutphen en Margrite Kalverboer in hun gezamenlijk jaarverslag, dat vandaag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Om iedereen mee te kunnen laten doen moeten (overheids)professionals meer ruimte, tijd en middelen krijgen.

SER: Kabinetsbeleid is niet voldoende om laaggeletterdheid aan te pakken

11 april 2019

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Het kabinet heeft in maart 2019 plannen gepresenteerd, maar ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende, zegt de SER vandaag in haar advies 'Samen werken aan taal'.

Nieuw Handvat Gegevensuitwisseling Zorg en Veiligheid

10 april 2019

De Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid stelde onlangs de de nieuwe versie vast van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein'. De nieuwe versie is volledig aangepast aan de AVG en de gewijzigde wetgeving naar aanleiding van de invoering van de Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging.

Nieuw onderzoekscahier arbeidsparticipatie jongeren met een beperking

10 april 2019

Sinds vandaag is er een nieuw digitaal onderzoekscahier met relevant onderzoek naar arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. Het cahier biedt snel en toegankelijk een overzicht van actueel onderzoek en helpt beleidsmakers gebruik te maken van beschikbare kennis op dit terrein.

Meer jongeren in de knel met problematische schulden

4 april 2019

Het aantal jongeren dat een beroep doet op schuldhulpverlening is de afgelopen jaren sterk gestegen. Vooral studenten kloppen steeds vaker aan met problematische schulden. Dat blijkt uit een peiling onder schuldhulpverleners door de NVVK – de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren – op verzoek van het multimediaprogramma ‘NOS op 3’.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.