Alle nieuws

Rekenkamer: ga uit van huishouden in plaats van individu bij toeslagschulden

18 juni 2019

Huishoudens met kinderen en huishoudens met een jaarinkomen tussen circa 20.000 – 71.000 euro moeten het langst en vaakst te veel ontvangen toeslagen terugbetalen. Vaak volgt de ene terugvordering de andere op, waardoor voor hen afbetaling een langdurige kwestie is. Bij deze huishoudens stapelen zulke toeslagschulden zich ook het meest op. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Inkomensverschillen mensen met en zonder migratieachtergrond nauwelijks afgenomen

13 juni 2019

Inkomensverschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond zijn de afgelopen vijftien jaar nauwelijks afgenomen. Ook over generaties blijven de inkomensverschillen bestaan, bij een gelijk inkomen van hun ouders verdienen kinderen met een migratieachtergrond later minder dan kinderen zonder migratieachtergrond. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Meer aandacht nodig voor laaggeletterdheid op de werkvloer

13 juni 2019

Werkgevers moeten meer werk maken van de aanpak van laaggeletterdheid. Daarvoor pleit Stichting Lezen & Schrijven naar aanleiding van onderzoek dat zij liet uitvoeren naar taal- en rekenvaardigheden op de werkvloer. Uit het onderzoek blijkt dat veel laagopgeleide medewerkers het minimale taalniveau niet beheersen. Daarnaast toont het onderzoek aan dat meer dan een kwart van de laagopgeleide werkzoekenden grote moeite heeft met taal en/of rekenen.

Meicirculaire: Extra middelen voor jeugdzorg, verlaging van het accres

13 juni 2019

In de meicirculaire gemeentefonds 2019 zijn de extra middelen voor jeugdzorg voor gemeenten vastgelegd. Van 2019 tot en met 2021 gaat 1 miljard euro extra naar gemeenten. Daartegenover staan verlagingen van het accres die oplopen tot meer dan 600 miljoen in 2023.

Berenschot: Gemeentelijke schuldhulpverlening is lappendeken

13 juni 2019

Er zijn grote kwaliteitsverschillen, grote verschillen in wat gemeenten ambiëren en investeren én grote verschillen in uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat is een van de conclusies die onderzoeksbureau Berenschot trekt naar aanleiding van onderzoek naar de wettelijke schuldsanering.

Nieuw: Wegwijzer overheidsincasso schulden bij zwerfjongeren

12 juni 2019

Hoe wordt er in overheidsincasso’s vorm gegeven aan maatwerk bij schulden van zwerfjongeren en welke obstakels staat maatwerk in de weg? Die vraag beantwoordt Regioplan Beleidsonderzoek naar aanleiding van onderzoek in het rapport 'Maatwerk bij schulden van zwerfjongeren'. Het onderzoek leverde ook een wegwijzer voor (schuld)hulpverleners op.

Praat mee over ondermijning in het sociaal domein

11 juni 2019

Wat zien we in onze eigen gemeentelijke praktijk als het gaat om ondermijning? Wat weten we? En vervolgens: wat kunnen we doen? Op 6 juni 2019 was een verkennende bijeenkomst van de actie-agenda Ondermijning in het sociaal domein, georganiseerd door Divosa. De goed bezochte bijeenkomst leverde vijf categorieën op waar de deelnemers over willen doorpraten. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers.

Subsidie vanuit Juiste Zorg Op de Juiste Plek gestart

6 juni 2019

Sinds kort kunnen regionale samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het in kaart brengen van een integraal zorg- en welzijnsaanbod. De subsidie wordt verstrekt via een voucher vanuit het ZonMw-programma de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP).

Hoe vinden én houden mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking werk?

6 juni 2019

Persoonlijke aandacht, maatwerk, intensieve steun op de werkplek, draagvlak binnen de organisatie en steun vanuit het sociale netwerk zijn algemene, dominante concepten. Dat zorgt ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verstandelijke beperking goed kunnen functioneren in hun werk. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek van Movisie. De onderzochte groepen vormen samen de grootste doelgroep die bediend wordt vanuit de Participatiewet.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.