Alle nieuws

Breed Offensief stelt gemeenten voor dilemma

23 mei 2019

De maatregelen die het kabinet voorstelt als onderdeel van het ‘Breed Offensief’ bieden mensen met een arbeidsbeperking betere kansen op een baan. Daarover is Divosa positief. Er is ook een keerzijde: de betere kansen voor deze groep gaan volgens gemeenten ten koste van de kansen van andere mensen die – door andere oorzaken - net zo’n grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

CBS: 30 procent niet-werkenden door ziekte belemmerd

25 maart 2019

Drie op de tien personen zonder werk gaven in 2018 aan door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd te worden bij het verkrijgen van werk. Dat zijn ruim 1,2 miljoen personen. Verreweg de meesten, bijna 1 miljoen, voelden zich sterk belemmerd. Van de sterk-belemmerden geeft met 8 procent een relatief klein deel aan wel op zoek te zijn naar en/of beschikbaar te zijn voor werk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Weinig steun Kamer voor scherpe toon taaleis en tegenprestatie

24 januari 2019

De scherpe toon waarmee staatssecretaris Van Ark spreekt over de taaleis en tegenprestatie vindt weinig gehoor in de rest van de Kamer. Dat bleek gisteren tijdens het algemeen overleg Participatiewet. Tijdens het debat was er wel veel steun voor het Breed offensief en Simpel switchen in de Participatieketen, twee initiatieven van Van Ark om het voor mensen gemakkelijker te maken hun kwaliteiten te ontwikkelen.

Aantallen en financiën; de stand van zaken na 4 jaar Participatiewet

23 januari 2019

Er maken minder mensen gebruik van loonkostensubsidie dan bij de invoering van de Participatiewet was voorzien. Daardoor zijn de beschikbare participatiemiddelen nu nog toereikend. In de komende jaren ontstaan naar verwachting wel tekorten doordat de middelen minder snel toenemen dan het aantal mensen die met begeleiding aan de slag gaan. Dat concludeert onderzoeksbureau Berenschot naar aanleiding van onderzoek in opdracht van Divosa, Cedris en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Dannenberg: 'Bestaanszekerheid is de basis voor een vitale samenleving'

Kabinet wil bestaanszekerheid terecht versterken

18 september 2018

Divosa vindt het een goede keuze van het kabinet om de komende tijd te meer investeren in de bestaanszekerheid van mensen. 'Werk, onderwijs, betaalbare huisvesting en voldoende inkomen om rond te komen zijn voor veel mensen niet vanzelfsprekend', aldus voorzitter Dannenberg. 'Bestaanszekerheid is de basis voor een vitale samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien en kan meedoen.'

Wsw-tekort slaat groter gat in gemeentebegrotingen

21 juni 2018

De rijksbezuinigingen op de Wsw leiden in 2018 tot een strop van 190 miljoen euro voor gemeenten. Dat tekort zal de komende jaren verder oplopen omdat het voor sw-bedrijven onmogelijk is om de bezuiniging van 3.000 euro per werkplek te realiseren. Die conclusie trekken de onderzoekers van Berenschot en SEO in de Thermometer Wsw die zij in opdracht van het kabinet opstelden.

IBP biedt perspectief maar financiën blijven aandachtspunt

8 juni 2018

De ambities die de gezamenlijke overheden in het Interbestuurlijk Programma (IBP) uitspreken, bieden ook perspectief voor de toekomst van het sociaal domein. Maar hoewel het Rijk de gemeenten fors meer budget toekent, voorziet Divosa dat de financiën onvoldoende zijn voor alle ambities. Binnen gemeenten zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Bovendien leggen Rijk en VNG de financiële afspraken verschillend uit.

IBP verwerkt in maartcirculaire gemeentefonds 2018

22 maart 2018

Op 20 maart ontvingen gemeenten de maartcirculaire gemeentefonds 2018. In deze circulaire zijn de financiële consequenties van het interbestuurlijk programma (IBP) verwerkt. Onder meer de omvang en verdeling van de algemene uitkering en de integratie-uitkering Sociaal Domein voor 2018 en volgende jaren zijn aangepast. De nieuwe wethouders moeten zich nog over het IBP uitspreken. Dat gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in juni.

Beroep op BUIG-vangnet in 2016 verdubbeld

21 februari 2018

60% van de Nederlandse gemeenten maakt aanspraak op de vangnetregeling voor het bijstandsbudget, meldt de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet in haar jaarverslag. Dat is 32% meer dan het jaar ervoor. De gemeenten ontvangen samen een extra budget van 138 miljoen euro, bijna twee keer zoveel als in 2015. Dat bedrag wordt afgetrokken van het BUIG-budget voor 2018.

Geen financiële verrassingen in decembercirculaire 2017

13 december 2017

Minister Ollongren (BZK) stuurde de Tweede Kamer op 8 december de decembercirculaire gemeentefonds 2017. Deze bevat voor het sociaal domein geen financiële verrassingen.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.