Alle nieuws

Onderzoek brengt ervaringen Participatiewet in beeld

14 december 2017

In de eerste helft van 2017 is voor de tweede keer onderzocht hoe cliënten, werkgevers en gemeenten de Participatiewet ervaren. In een brief informeerde staatsstaatssecretaris Van Ark op 8 december de Tweede Kamer over deze onderzoeken en gaf zij een reactie op de uitkomsten.

De sociale staat van Nederland 2017: economie groeit, armoede ook

14 december 2017

De kwaliteit van leven in Nederland is vooruit gegaan: mensen leven langer, zijn beter opgeleid, hebben vaker werk en meer te besteden. Dat staat in De sociale staat van Nederland 2017, het rapport waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) iedere twee jaar beschrijft hoe het gaat met Nederland en de Nederlanders.

Nationale Denktank: Iedereen perspectief op werk

13 december 2017

In 2025 heeft iedereen een gelijke startpositie als het gaat om perspectief op werk en hebben praktische oplossingen geleid tot een structurele verandering van de arbeidsmarkt. Zo is bestaanszekerheid losgekoppeld van werk en van vaste contracten, is de waarde van werk niet meer gelinkt aan loon en wordt zinvol werk gezien als een basisrecht. Deze visie op de arbeidsmarkt beschrijft de Nationale Denktank 2017 in zijn rapport ‘Perspectief op werk’ dat op 12 december verscheen.

Geen financiële verrassingen in decembercirculaire 2017

13 december 2017

Minister Ollongren (BZK) stuurde de Tweede Kamer op 8 december de decembercirculaire gemeentefonds 2017. Deze bevat voor het sociaal domein geen financiële verrassingen.

Samen slim en slagvaardig kansen creëren voor kwetsbare jongeren

Magazine Jongvolwassenentop verschenen

13 december 2017

Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven gaan samen jongeren die minder zelfredzaam zijn, ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk, passende huisvesting en een toereikend inkomen. Daarvoor ondertekenden zij een manifest tijdens de Jongvolwassenentop. Deze week verscheen het e-magazine dat een impressie geeft van die top.

Wettelijk minimumloon en rekenregels 2018 aangepast

13 december 2017

Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2018 vastgesteld op € 1.578,00 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon per genoemde datum wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ. Ook de rekenregels worden aangepast per 1 januari.

Divosa, VNG en G32 pleiten nogmaals voor meer regie gemeenten op inburgering

13 december 2017

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over inburgering en integratie. Samen met de VNG en het stedennetwerk G32 vraagt Divosa aandacht voor de maatregelen die in het regeerakkoord staan rond deze onderwerpen en de gevolgen die deze voor gemeenten hebben.

Kaders voor parttime ondernemen in een sociale coöperatie

12 december 2017

De Werkwijzer Aan de slag met parttime ondernemen van Divosa is uitgebreid met een hoofdstuk over parttime ondernemen in een sociale coöperatie. Dit hoofdstuk helpt gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van beleid over sociale coöperaties waaraan mensen met een bijstandsuitkering deelnemen.

Minister De Jonge kondigt oplossingen voor tekorten jeugdzorg aan

8 december 2017

Minister De Jonge komt in februari met oplossingen voor de tekorten in de jeugdzorg. Dat kondigde hij aan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd van 4 december. Concrete beleidsvoornemens presenteert hij in het voorjaar in een nieuw programma Zorg voor Jeugd waarin hij ook acties opneemt die volgen uit de Jongvolwassenen-Top.

CBS schat voor het eerst gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen

8 december 2017

Iets meer dan 1 miljoen Nederlanders (6,2%) hebben in 2016 gebruik gemaakt van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat maakte CBS op 6 december bekend. Het is voor het eerst dat CBS een schatting maakt van het totaal aantal cliënten met Wmo-maatwerkvoorzieningen in Nederland.

Filter het nieuws