Alle nieuws

Cedris-onderzoek voedt twijfel over noodzaak loondispensatie

22 maart 2018

Gemeenten vragen zich sterk af of invoering van loondispensatie een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengt. Hoewel het Cedris-onderzoek zich richt op werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking op basis van loonkostensubsidie (LKS) in dienst hebben, voeden de uitkomsten de twijfel. Een belangrijk ander argument is dat LKS bijdraagt aan volwaardig, gemotiveerd en duurzaam werknemerschap. Daarom pleit Divosa ervoor om loonkostensubsidie te behouden.

IBP verwerkt in maartcirculaire gemeentefonds 2018

22 maart 2018

Op 20 maart ontvingen gemeenten de maartcirculaire gemeentefonds 2018. In deze circulaire zijn de financiële consequenties van het interbestuurlijk programma (IBP) verwerkt. Onder meer de omvang en verdeling van de algemene uitkering en de integratie-uitkering Sociaal Domein voor 2018 en volgende jaren zijn aangepast. De nieuwe wethouders moeten zich nog over het IBP uitspreken. Dat gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in juni.

Onbedoelde drempels belemmeren schuldhulp

22 maart 2018

Zonder het zelf te beseffen, maken gemeenten het mensen met schulden moeilijk om hulp te vragen. Met die boodschap verrasten Ombudsman-onderzoekster Annemarie Tuzgöl en beleidsadviseur Nadine Langedijk van de gemeente Hoorn de deelnemers van de Divosa Vrijdag over de toegang tot schuldhulp. Soms is een wat vriendelijker toon al voldoende. Voor wie met dat inzicht naar schuldhulp kijkt, ziet al snel mogelijkheden om drempels te slechten.

Verzameloverleg Tweede Kamer en De Jonge: gemeenten zijn aan zet

21 maart 2018

1 loket voor cliëntondersteuning, betere zichtbaarheid van mantelondersteuning, oplossingen voor knelpunten rondom hulpmiddelen en duidelijkheid over het abonnementstarief dat in 2019 wordt ingevoerd. Dat waren de belangrijkste aandachtspunten van de Tweede Kamer tijdens het verzameloverleg met minister De Jonge op 15 maart. De minister wil kijken of het stelsel werkt voor de mensen om wie het gaat, maar benadrukte ook de verantwoordelijkheid van gemeenten.

'Streven naar effectiviteit in sociaal domein past niet bij huidige tijd'

20 maart 2018

Vakmanschap gaat over beter worden in je werk, maar wat is 'beter'? Van oudsher gaat het over zo effectief en efficiënt mogelijke dienstverlening leveren, wat je kunt ontdekken met gedegen effectiviteitsonderzoek. Hans Bosselaar (senior onderzoeker, VU) zet daar in een artikel in Sociale Vraagstukken een ander geluid tegenover. Volgens hem is de maatschappij te complex geworden om te zoeken naar de heilige graal van dé effectieve interventie. In plaats daarvan, zegt hij, moeten onderzoekers veel meer onderdeel worden van de praktijk en als gelijkwaardige partners meedenken, initiatieven ontwikkelen, reflecteren en samen leren.

Cedris: Werkgevers hebben geen behoefte aan loondispensatie

20 maart 2018

Ruim 70 procent van de werkgevers die werknemers met loonkostensubsidie in dienst heeft zegt geen behoefte te hebben aan het nieuwe instrument loondispensatie. Tachtig procent van de werkgevers is positief tot zeer positief over het huidige instrument loonkostensubsidie. En ruim 60 procent heeft negatieve verwachtingen van het nieuwe instrument loondispensatie. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Cedris.

Gemeenten en rijk samen aan zet in sociaal domein

15 maart 2018

Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving is lokaal meer samenwerking in de zorg en ondersteuning nodig. Daarnaast zal het rijk de kennisinfrastructuur moeten versterken, zodat alle betrokken partijen kunnen leren van wat wel en niet goed werkt. Dat schrijft Kim Putters in zijn essay ‘Een lokaal sociaal contract. Voorwaarden voor een inclusieve samenleving’ dat op 15 maart verscheen.

Aantal werkenden stijgt opnieuw

15 maart 2018

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toegenomen. Het waren er in februari bijna 8,7 miljoen, meldt het CBS. Toch was de arbeidsdeelname nog lager dan bij het begin van de crisis. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 367 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10 duizend per maand.

Aantal jongeren in jeugdzorg ondanks decentralisatie tamelijk stabiel

14 maart 2018

Jaarlijks krijgt ongeveer 11 procent van de jongeren een of meer vormen van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 2011 vrij stabiel. De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 lijkt hier geen invloed op te hebben gehad. Dat blijkt uit een onlangs verschenen analyse van het CBS.

VNG zoekt koplopers VN-verdrag Handicap

13 maart 2018

De VNG wil gemeenten stimuleren om inclusief beleid te voeren. De vereniging zoekt daartoe 25 gemeenten die voorop lopen wat betreft inclusie van mensen met een beperking.

Filter het nieuws