In 2018 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met Divosa en andere partijen de basis gelegd voor het nieuwe inburgeringsstelsel, dat per 2022 in werking is getreden. Hoe verliep de aanloop naar de Wet inburgering 2021? En hoe gaat het met de implementatie ervan?

Tijdlijn 

Datum Ontwikkeling
sep
2023

Kamerbrief Borging onderwijsroute binnen inburgeringsstelsel
Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over aanvullende middelen voor de onderwijsroute binnen het inburgeringsstelsel.

sep
2023
Verzamelbrief inburgering 2023
Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de actuele ontwikkelingen betreffende het inburgeringsbeleid. Aandacht voor acties voor het versnellen van een snelle start en het belang van duale trajecten.
juli
2023
Uitvoeringsbrief inburgering
Halfjaarlijkse update van de minister van SZW met stand van zaken rond het functioneren van de Wet inburgering 2021, oudere inburgeringsstelsels en bredere ontwikkelingen op het gebied van inburgering. Met onder meer versnellingsacties brede intake, PIP en aanbod.
juli
2023
Kamerbrief uitwerking Statushouders aan het werk
Uitwerking van de actielijnen uit het plan van aanpak 'Statushouders aan het werk'. Volgt op de Kamerbrief van 9 maart over dit plan.
mei
2023
Aanpassingen leerbaarheidstoets 2023
Maatregelen nav Kamerbrief 6 april, gericht op verbeteren van de werking van de leerbaarheidstoets: onder meer het verlagen van de benodigde score voor het 'haalbaar' zijn van B1-route.
april
2023
Verzamelbrief inburgering
In deze brief licht de minister van SZW de Tweede Kamer in over diverse onderwerpen. Onder meer: statushouders aan het werk, aanpassingen rond financieel ontzorgen en leerbaarheidstoets, Marktmonitor en inburgering door AOW-gerechtigden. Bevat ook informatie over instroom in de onderwijsroute in 2022 en over AMIF-projecten.
dec
2022
Uitvoeringsbrief inburgering
In deze brief licht de minister de Tweede Kamer in over de eerste signalen en ervaringen met het functioneren van de Wi2021 en bredere ontwikkelingen in de inburgering. Ook is er aandacht voor knelpunten en verbeteracties.
okt
2022
Kamerbrief uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming Wi2021
Het onderzoek door RadarAdvies gaat in op wat bevorderend en belemmerend heeft gewerkt tijdens het hele proces van de totstandkoming van de Wi2021, de lagere regelgeving en de voorbereiding op de uitvoering. Ook beschrijft het rapport lessen voor andere wetstrajecten en de samenwerking binnen het inburgeringsstelsel. Met deze brief biedt de minister het rapport aan aan de Tweede Kamer en licht ze de uitkomsten toe.
sep
2022
Verzamelbrief Wet inburgering 2021
In deze brief aan de Tweede Kamer vertelt de minister op basis van welke informatie zij de werking van de Wi2021 wil gaan monitoren. Daarnaast komen aandachtspunten aan bod: gewenste verbeteringen rond de leerbaarheidstoets, het tekort aan NT2-docenten en een wijziging van het Besluit inburgering ivm de SPUK voor inburgering.
juli
2022
Uitvoeringsbrief inburgering
Half jaar na de inwerkingtreding van de Wi2021: eerste ervaringen. En verder onder meer: arbeidsvoorwaarden NT2-docenten, schoolgaande jongeren, stage- en werkervaringsplekken, voortgang inburgeringsplicht  Wi2013.
april
2022
Kamerbrief Stand van zaken verbeterplan Wet inburgering 2013 en enkele zaken omtrent de Wet inburgering 2021
Voortgang op het verbeterplan Wi2013, inclusief vertraging op bepaalde onderdelen daarvan, de hardheidsclausule Wi2021 en aanpassing vmbo-vrijstellingen onder de Wi2021. Hierover gaat deze brief van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.
maart
2022
Stand van zaken uitvoeringskwestie
DUO hervat 25 maart het vaststellen van de inburgeringsplicht van nieuwkomers onder de Wet inburgering 2021 (Wi2021). De informatiesystemen zijn dan aangepast. Dit schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.
maart
2022
Hervatting opleggen inburgeringsplicht migranten 1 maart
Per 1 maart 2022 hervat DUO het opleggen van de inburgeringsplicht aan gezinsmigranten.
januari
2022
Complicatie in uitvoering nieuwe inburgeringswet
DUO heeft het proces van vaststellen van de inburgeringsplicht tijdelijk stopgezet. Dit schrijft minister Karien van Gennip (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.
januari
2022
Nieuw inburgeringsstelsel van start
Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat in op 1 januari 2022. Gemeenten gaan een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van nieuwkomers in Nederland die inburgeringsplichtig zijn.
december
2021
Kamerbrief december 2021
Kamerbrief met de stand van zaken rond inburgering. Hierin aandacht voor: corona, voortgang inburgeringsplicht, leningen, ELIP, misbruik en oneigenlijk gebruik, schoolgaande jongeren en de leerbaarheidstoets.
december
2021
Aanpassing Regeling inburgering en Regeling inburgering 2021
Een van de veranderingen is dat een asielmigrant een aanvraag tot gedeeltelijke kwijtschelding van de lening bij DUO kan indienen wanneer er sprake is van een geringe termijnoverschrijding. Ook is in de huidige regeling de lijst met diploma’s die leiden tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inburgeringsexamen geactualiseerd.
november 2021 Knelpunten Wet inburgering 2021
Divosa, VNG en andere partijen vragen aandacht bij de Vaste Kamercommissie SZW voor diverse knelpunten in de nieuwe wet.
november 2021 24 miljoen extra voor onderwijsroute
Uitkomst Bestuurlijk overleg 8 november 2021
oktober 2021 Verzamelbrief Inburgering oktober 2021
Met hierin aandacht voor verkenning toezicht inburgering, kwalificaties docenten Nt2, reactie op kamervraag over BTW-compensatiefonds, beëindiging coronaverlengingen voor inburgeraars en uitplaatsing statushouders naar gemeenten
oktober 2021 Kamerbrief oktober 2021
Kamerbrief over het rapport over de kostenopbouw van de onderwijsroute in het nieuwe inburgeringsstelsel met de Tweede Kamer. Ook gaat de staatssecretaris in op de uitkomsten van de brede verkenning naar verbetermogelijkheden voor het huidige inburgeringsstelsel.
september 2021 Lagere regelgeving bij Wet inburgering 2021 gepubliceerd
Besluit en Regeling inburgering 2021 zijn gepubliceerd op 1 september 2021.
juni 2021 Uitvoeringsbrief Inburgering juni 2021
Met hierin aandacht voor: leningen, examens, inburgeringsplicht, fraude, coronasubsidieregeling mbo-instellingen, stand van zaken leerbaarheidstoets en het pilotprogramma.
april 2021 Datum inwerkingtreding Wet inburgering 2021 bekend
De Wet inburgering 2021 treedt in werking op 1 januari 2022. Dit schrijft minister Koolmees (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.
feb 2021 Publicatie in het Staatsblad Wet inburgering 2021
De Wet inburgering is op 2 februari 2021 gepubliceerd in het Staatsblad. Citeertitel wordt daarmee Wet inburgering 2021.