Kennisprogramma Vakkundig aan het werk

Ter versterking van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

Divosa werkt samen met VNG, UWV en de ministeries van SZW en VWS aan het meerjarige kennisprogramma 'Vakkundig aan het werk'. Het doel hiervan is: het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger.

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden gekregen voor de lokale zekerheid met betrekking tot werk, inkomen, participatie en welzijn/zorg. Tegelijkertijd is nog steeds onvoldoende bekend over de effectiviteit: wat werkt voor wie, wanneer? Via Vakkundig aan het werk wordt budget beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek, zodat het sociaal domein in haar uitvoeringspraktijk gebruikmaken kan van nieuwe, toepasbare kennis om de dienstverlening te verbeteren.

Focus en opbrengst

Vakkundig aan het werk richt zich op re-integratie, integrale samenwerking binnen het sociaal domein, een verdere professionalisering door methodisch werken, armoede en schuldhulpverlening. Het ministerie van SZW heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek. Gemeenten, kennisinstellingen en andere betrokken partijen kunnen, gericht op deze terreinen, gezamenlijk voorstellen voor onderzoeksprojecten indienen. 

Vier programmalijnen

Re-integratie

Veel mensen staan op een grote afstand van de arbeidsmarkt en komen niet zelf aan het werk. Hoe kan de gemeente deze groep begeleiden naar zo regulier mogelijk, betaald werk? In deze programmalijn past onderzoek naar de effectiviteit van veel gebruikte werkwijzen, methoden en instrumenten. 

Integraal werken

De tweede programmalijn plaatst re-integratie in een bredere context. Mensen met arbeidsgerelateerde problemen hebben vaak ook problemen binnen andere domeinen. Gemeenten ontwikkelen steeds meer een integrale aanpak die hierop aansluit, vaak in samenwerking met andere instanties. 

Methodisch werken

De derde programmalijn richt zich op de vraag hoe het methodisch werken van professionals kan worden vergroot. Een effectief aanbod van gemeenten op het gebied van re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding staat of valt immers met professioneel vakmanschap. 

Schuldhulpverlening en armoedebestrijding 

Hoe kunnen gemeenten de armoedebestrijding en de hulp aan mensen met problematische schulden het beste vormgeven? Diverse methoden worden daarvoor gebruikt  – van preventie en vroegsignalering tot budgetbeheer – maar het bewijs van effectiviteit over wat werkt en waarom ontbreekt nog grotendeels.

Inkijkje in lopende projecten

Vakkundig aan het Werk loopt sinds 2015. Benieuwd naar de lopende onderzoeksprojecten? Deze artikelen geven je een indruk:

De eindverslagen van alle projecten uit de eerste subsidieronde staan in de onderzoekscatalogus

Voortgang

Het kennisprogramma loopt van 2015 tot 2018. Wat is er tot nog toe gebeurd?

  • Alle projecten van de eerste en tweede subsidieronde van Vakkundig aan het werk staan sinds eind oktober in een digitale projectencatalogus. Ook staan de gehonoreerde projecten van de top-down rondes hierin vermeld. Vanuit de pagina’s van elk project wordt er ook verwezen naar de catalogus.
  • Op 13 juli 2017 zijn 12 onderzoeksprojecten in de tweede subsidieronde gehonoreerd. Eind 2018 worden de eerste resultaten verwacht.
  • Op 22 juni 2017 is de derde subsidieronde voor praktijkgericht onderzoek geopend. Onderwerpen zijn: werkgeversdienstverlening (open tot 3 oktober 2017) (pdf, 326 KB), schuldhulpverlening en armoedebestrijding (open tot 3 oktober 2017), integraal werken (open tot 30 november 2017) of methodisch handelen (open tot 30 november 2017). Lees verder
  • Op 20 februari 2017 werd duidelijk dat ZonMw 23 subsidieaanvragen ontving binnen de tweedesubsidieronde voor praktijkgericht onderzoek.
  • Op 17 mei 2016 is de tweede subsidieronde voor praktijkgericht onderzoek geopend. Deze staat open tot 20 september 2016. Lees verder
  • Op 1 december 2015 is de eerste subsidieronde voor kortdurend praktijkgericht onderzoek geopend. Deze is gesloten op 16 februari 2016. 11 onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd.
  • Op 11 november 2015 vond de startbijeenkomst plaats waar meer dan 200 gemeenten en kennisinstellingen aanwezig waren. 
  • Op 10 november 2015 informeerde staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer over de effectiviteit van gemeentelijke re-integratie en de activiteiten gericht op versterking van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 
  • In het voorjaar van 2015 hebben Divosa, VNG en de G4 een inventarisatie gedaan van kennisvragen onder gemeenten (management, beleid en uitvoerenden), cliëntenorganisaties en andere betrokken partijen. Ook heeft TNO in een quickscan de bestaande kennis over interventies op gebied van effectiviteit van werk en inkomen in kaart gebracht. Hierop is de programmatekst gebaseerd. 

Downloads

Laatste nieuws