Informatievoorziening Sociaal domein

Veranderingen ketens sociaal domein

Gemeenten werken in de keten van Werk en Inkomen op grond van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) al lang samen met een aantal ketenpartijen, zoals SVB en UWV. Door de decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten naast deze SUWI-keten nu ook te maken met de inrichting van de Wmo-keten en de Jeugdketen, al dan niet via sociale wijkteams.

Ook binnen de keten van Werk en Inkomen zijn er ingrijpende veranderingen door de invoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Taken verschuiven tussen ketenpartners en nieuwe vormen van samenwerking ontstaan rondom SUWI-doelstellingen, zoals het functioneren van 35 arbeidsmarktregio’s.

Gevolgen veranderingen voor informatievoorziening

Deze veranderingen hebben gevolgen voor de inrichting van de informatievoorziening. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn:

 • toepassingen die eerder voor het UWV of in samenspraak tussen gemeenten en het UWV zijn ontwikkeld, die nu meer of alleen door gemeenten worden gebruikt, zoals UWV gemeenteportaal;
 • betere regulering van het gebruik van Suwinet Inkijk;
 • informatieoverdracht binnen de keten (uitvoering Wet eenmalige uitvraag);
 • standaardisering in het berichtenverkeer Wmo en Jeugd en de aansluiting op het gemeentelijk gegevensknooppunt voor zorgtoewijzing en declaratie;
 • aansluiting op de berichten via de infrastructuur voor het justitiële gedwongen Jeugdkader (CORV);
 • digitalisering van de werkprocessen (aanvraag levensonderhoud);
 • informatieveiligheid en privacy;
 • verantwoording en monitoring;
 • digitale dienstverlening en selfservice.

Taken Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

De Commissie Informatievoorziening Sociaal domein is een platform van betrokken managers uit het sociaal domein en uit het gemeentelijk informatiemanagement. De samenstelling vormt een afspiegeling van gemeenten qua grootte, organisatievorm, zoals samenwerkingsverbanden en meer of minder integraal werken, en applicatielandschap.

De Commissie Informatievoorziening Sociaal domein:

 • informeert en adviseert het bestuur van Divosa over ICT-ontwikkelingen;
 • bespreekt actuele vraagstukken rondom informatievoorzieningen in gemeenten;
 • deelt kennis en ervaring binnen gemeenten en de diverse ketens;
 • besteedt aandacht aan trends die invloed hebben op het sociaal domein, zoals die in het onderwijs en de arbeidsmarkt, en aan wat die betekenen voor de manier waarop overheid en burgers communiceren.

De Commissie Informatievoorziening Sociaal domein houdt zich niet nadrukkelijk bezig met onderwerpen waar andere partijen zich al in hebben gespecialiseerd, maar vult aan waar dat nodig is. Divosa zoekt daarbij de samenwerking met de Programmaraadpartners UWV, Cedris en VNG, en met KING-gemeenten, BKWI, Inlichtingenbureau en VIAG.

Bijeenkomsten