Welk effect hebben wijkteams op het gebruik van de Wmo?

Sessies

CPB-onderzoek in perspectief

Movisie doet al jaren onderzoek naar wijkteams en heeft veel inzicht in wat wel en niet werkt in de dagelijkse praktijk. Thomas Kampen werkte mee aan het boek 'De verhuizing van de verzorgingsstaat: hoe de overheid nabij komt'. Zijn onderzoek laat zien dat de beloften van nabijheid in het sociaal domein vaak haaks staan op de praktijk. In deze verdiepende sessie over de uitkomsten van het CPB-onderzoek reflecteren Silke van Arum (Movisie) en Thomas Kampen op het CPB-onderzoek. Ze vullen de bevindingen aan met hun eigen kennis die ze over dit onderwerp hebben verzameld.

  • Silke van Arum, senior onderzoeker Movisie
  • Sander Gerritsen, wetenschappelijke medewerker CPB
  • Thomas Kampen, universitair docent Universiteit voor Humanistiek

Gemeenten aan het woord: Bunschoten, Maastricht en Meppel

Het CPB-onderzoek vergelijkt drie vormen van wijkteams: de wijkteams mét Wmo-aanbieders, wijkteams zonder Wmo-aanbieders en alle Wmo-zorg via het gemeentelijke Wmo-loket. De gemeente Maastricht werkt met de eerste vorm en in Bunschoten kent de tweede variant: wijkteams waar geen zorgaanbieders deel van uitmaken. Gemeente Meppel werkt helemaal zonder wijkteams en heeft de Wmo centraal georganiseerd. In deze sessie lichten de drie gemeenten hun keuzes en ervaringen toe en gaan hierover in gesprek. Daarbij reflecteren ze op de bevindingen van het onderzoek: zijn ze verrast? Wat zijn de effecten die zij zien?

  • Janet Berkhoudt, beleidsadviseur gemeente Bunschoten
  • Bianca Vaessen, grondlegger van de wijkteams in gemeente Maastricht
  • Hetty Thijssen, beleidsadviseur sociaal domein, participatiewet, gemeente Meppel

Gemeenten aan het woord: Eindhoven en Stroomopwaarts

De gemeente Eindhoven en Stroomopwaarts uit Zuid-Holland delen ervaringen. De gemeente Eindhoven vertelt over de weg die zij heeft afgelegd en over de nieuwe koers die zij nu vaart. Stroomopwaarts voert voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Participatiewet uit. Als regionaal participatiebedrijf neemt de organisatie deel in de wijkteams, waarin ze vooral actief zijn op het terrein van schuldhulpverlening en participatie. Zij gaan samen en met de deelnemers in gesprek over hun keuzes en wat dit betekent voor de praktijk. Daarbij reflecteren zij op de uitkomsten van het onderzoek.

  • Yvonne Bieshaar, directeur sociaal domein Eindhoven
  • Desiree Curfs, directeur Stroomopwaarts

Het perspectief van de zorgaanbieder

Pameijer is een grote aanbieder van Wmo-zorg. Als aanbieder heeft de organisatie te maken met de grote verscheidenheid aan keuzes die gemeenten maken. Wat vinden zij van de resultaten van het onderzoek? En hoe ervaren zij de samenwerking met gemeenten? Erik Dannenberg gaat het gesprek aan vanuit het gemeenteperspectief, aangevuld met vragen en ideeën van de deelnemers.

  • Linda Boot, voorzitter Raad van Bestuur Pameijer (spreker)
  • Erik Dannenberg, voorzitter Divosa (gespreksleider)