Preventie loont. Toch?

Programma

Programma 8 maart 2019

TijdOnderdeel
9:30

Inloop en koffie

10:00

Ruud van den Tillaar: Belang van preventie

Volgens Ruud van den Tillaar is het belangrijk in een vroeg stadium te signaleren als mensen de grip op hun leven verliezen.  Om erger te voorkomen. Of nog beter: om erbij te zijn vóórdat de problemen ontstaan. Daarvoor moet de basis wel op orde zijn. Processen zo inrichten dat signalen vroeg, adequaat, integraal en persoonsgericht worden opgepakt. En natuurlijk vooral ook zo dat de overheid niet zelf de veroorzaker is van de problemen. Preventie loont. Als het goed gebeurt.

 

Over Ruud van den Tillaar

Ruud van den Tillaar startte in 2017 als algemeen directeur bij de Kredietbank Limburg. Daarvoor was hij onder meer directeur Sociale Zaken bij de gemeente Weert en directeur van de intergemeentelijke sociale dienst Optimisd in Noordoost Brabant. Ook was hij lid van het dagelijks bestuur van Divosa, voorzitter van de commissie Vakmanschap bij Divosa en lid van het bestuur van de NVVK.

10:10

Rienk Janssens: Preventie als ethisch vraagstuk

Rienk Janssens ziet preventie vanuit verschillende perspectieven. Het gaat er daarbij niet om of preventie gerechtvaardigd is, maar vooral op welke manier het bewust en verantwoord kan worden ingezet, vanuit de wetenschap dat er ook nadelige gevolgen aan kunnen kleven. Preventie beïnvloedt immers de verhouding tussen overheid en burger. Van een overheid die compenseert bij problemen naar overheid die wenselijk gedrag stimuleert – of uiteindelijk zelfs afdwingt? Ook is er het risico dat mensen die geen hulp nodig hebben toch profiteren van voorzieningen. Of dat de overheid mensen in een keurslijf propt van modelburgerschap.

  

Lees het essay van Janssens met als titel ‘Tijdig en doordacht'. Over preventie bij maatschappelijke opgaven en de rol van gemeenten.

  

Over Rienk Janssens

Rienk Janssens is strateeg sociaal domein bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waar hij zich onder meer bezig houdt met het stimuleren van vernieuwing in het sociaal domein. Eerder was hij afdelingshoofd Directie Maatschappelijke Ondersteuning bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

10:25

Prof. Dr. Judith Wolf: Wordt zelfregulering de nieuwe norm?

Volgens professor doctor Judith Wolf is het van belang dat de overheid ervoor zorgt dat hulpvragen tijdig en goed worden opgepakt. Met hulp die afgemeten is op de vermogens van mensen om grip op hun eigen bestaan te behouden. Door professionals die de gelijkwaardigheid in hun verhouding tot hun cliënten of patiënten weten te behouden. Door er naast te gaan staan, kijkend over grenzen van domeinen heen. Daarvoor moeten professionals elkaars taal leren spreken. Een nieuw gemeenschappelijk paradigma ontwikkelen. Welke rol kan het begrip zelfregulering daarin spelen? En hoe kunnen de principes van krachtwerk helpen om dat nieuwe gemeenschappelijk paradigma voor het sociaal domein op te bouwen, zodat professionals van verschillende achtergronden erop kunnen vertrouwen dat ze op een lijn zitten. Preventie begint bij voorkomen en beperken van het verlies van zelfregulering.

 

Lees het artikel ‘Krachtwerk, als sleutel voor herstel’ waar Judith Wolf coauteur van is.

 

Over Judith Wolf

Prof. dr. Judith Wolf is sinds 2001 bijzonder hoogleraar ‘grondslagen van de maatschappelijke opvang’ aan het Radboudumc.  Als hoogleraar werd zij hoofd van Impuls - onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, ook bij het Radboudumc. Wolf heeft bijna 30 jaar ervaring met het doen van onderzoek naar sociaal kwetsbare mensen, waaronder daklozen en vrouwen met geweldservaringen.

11:15

Koffiepauze

11:30

Dr. Arre Zuurmond: Urban Jungle

Hij woonde tussen sekswerkers, drugsverslaafden en daklozen. Ervoer de overlast van toeristen en bezoekers van prostituée en de drukte van rondrijdende taxi's. Hij bezag de criminele ondermijning van nabij, vanuit de ogen van een strateeg: met distantie en met begrip voor samenhang en grote lijnen. Zo kwam hij tot aanbevelingen voor het stadsbestuur. En tot concrete ideeën voor kleine verbeteringen. Zoals de koppeling van daklozen met alleenstaanden. Een mes dat aan meerdere kanten snijdt en dus eentje met scherpe kantjes. Want in de jungle van de grote stad is de maakbaarheid begrensd. Preventie als het scheppen van mogelijkheden om burgers ruimte te geven om elkaar bij te staan. Maar ook preventie in de vorm van aandacht voor naleving en ondermijning.

 

Bekijk de docu ‘Urban Jungle’.

 

Over Arre Zuurmond

Sinds 11 september 2013 is Arre Zuurmond de gemeentelijke ombudsman van Metropool Amsterdam. Zuurmond is gepromoveerd in Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Hij was onder meer medeoprichter en partner van onderzoeks- en adviesbureau PBLQ Zenc, Bijzonder Hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden, Universitair hoofddocent aan de TU Delft en Oprichter (en wetenschappelijk directeur) bij de Kafkabrigade.

12:00

Lunchpauze (incl. ALV)

Agenda (aanvang ALV om 12:15 uur)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststelling conceptverslag ALV 29 juni 2018
 4. Voordracht bestuursleden
 5. Jaarplan 2019
 6. Begroting 2019
 7. Statuten wijziging
 8. Rondvraag en sluiting

Stemgerechtigde leden krijgen de stukken voor aanvang van de ALV per mail toegestuurd.

13:00

Gesprekstafels

Drie gesprekstafels met ieder een ander thema. Doel van de tafels is dat we uitkomen op een gezamenlijke actieagenda. 

 

Thema’s

 

 1. De basis op orde in het sociaal domein

  Niet achter de feiten aanlopen maar anticiperen op verwachte ontwikkelingen.

  De uitdagingen voor het sociaal domein zijn – vier jaar na de invoering van de transitie - nog steeds groot. Het gaat nu vooral om de vraag: hoe krijgen we de uitvoering op orde? Hoe realiseren we integrale dienstverlening? Hoe zorgen we dat de financiën niet gierend uit de klauwen lopen? Hoe krijg je sturing en grip op de complexiteit van het sociaal domein?

   

  Een gesprekstafel met onder andere: Elfriede Boer (Werkzaak Rivierenland) en Ruud van den Tillaar (Kredietbank Limburg).

    

  Actie-agenda: aan de gesprekstafel hebben we enkele organisaties uitgenodigd die bezig zijn met vraagstukken rondom de Basis op Orde. Ieder doet dat op eigen wijze met eigen accenten. De één focust op werkprocessen, op lean, scrum of gebruik van data. Anderen zijn sterk in onderlinge samenwerking en versterking van de professional. Met de actie-agenda willen we een platform/samenwerkingsverband bieden om van elkaar te leren. Dit platform staat open voor alle organisaties die verder willen met dit thema. 2. Ondermijning en het sociaal domein

  Ondermijning zoekt de zwakte op.
   

  ‘In onze gemeente worden alleenstaande statushouders benaderd voor een wietplantage’. Mensen met schulden of anderszins in de problemen zijn er gevoelig voor, zowel om te zwichten als om te worden benaderd. Zwichten ook omdat de criminele wereld vaak zorgzamer en aantrekkelijker lijkt dan de overheid die bijvoorbeeld een van de meest ongemakkelijke schuldeisers is. Wie helpt je eigenlijk als je in de shit zit, wie vertrouw je?

   

  Een gesprekstafel met onder andere: Arre Zuurmond (Ombudsman Metropool Amsterdam) en Pieter Tops (bestuurskundige en ondermijningsdeskundige).

   

  Actie-agenda: aan de gesprekstafel gaan we in op wat we nu eigenlijk weten van ondermijning. Zien we het of onttrekt het zich aan ons blikveld? En wat kunnen of willen we ermee als sociaal domein?  Met de actie-agenda willen we een aantal organisaties bij elkaar brengen die actief op verkenning gaan: wat zien we, wat weten we en wat kunnen we doen? 3. Gezondheid en het sociaal domein

  Zelfregulering en positieve gezondheid: hoe breng je het in praktijk?

  Gezondheid en sociaal domein, ze gaan steeds meer bij elkaar horen. Deze gesprekstafel gaat om twee verschillende benaderingen: Krachtwerk van Judith Wolf, waarin zelfregulering centraal staat, en de initiatieven rondom Positieve gezondheid van Machteld Huber in Zuid-Limburg. We gaan in gesprek over de achtergronden maar ook over wat we als sociaal domein hiervan kunnen leren en hoe we samen sterker worden.

   

  Een gesprekstafel met: Judith Wolf (Academische werkplaats Impuls) en Nardy Beckers (gemeente Maastricht-Heuvelland)

   

  Actie-agenda: we willen gemeenten bij elkaar brengen die aan de slag gaan met een van de volgende methoden:

  - Het spinnenweb Positieve gezondheid en wat we daar in het sociaal domein aan kunnen hebben.
  - Krachtwerk: hoe kan zelfregulering een grotere rol spelen in het sociaal domein?
13:45

Plenaire afsluiting

14:00

Einde van (dag)programma of agenda