VU Divosa Collegereeks 2019

College 5: Volle kracht vooruit, in kleine stappen

Herman Tjeenk Willink schreef bij zijn afscheid als vicevoorzitter van de Raad van State het essay ‘groter denken, kleiner doen’. Hij stelt daarin vast dat de bestuurlijke rationaliteit steeds zwaarder weegt bij de inrichting en doorontwikkeling van de samenleving. Daarmee wordt volgens hem te weinig aandacht besteed aan de verbindende kracht van instituties en organisaties. De vraag op deze afsluitende college-avond is of en hoe dit anders kan. Hoe deze trend te doorbreken, landelijk en lokaal?

De kracht van het idee

Barbara Vis snapt als politicoloog heel goed waarom bestuurders in de afgelopen decennia de cijfermatige resultaten van beleid en uitvoering meer en meer centraal zijn gaan stellen. De verzorgingsstaat diende een herijking na jaren van ongebreidelde groei en calculerend gedrag. Daardoor is het voor bestuurders niet makkelijk om af te stappen van marktdenken en het vermijden van grote (politieke) risico’s. Vis geeft vanavond inzicht in het gedrag van risicomijdende bestuurders en publieke managers, maar vooral ook in de mogelijkheid om uit de vicieuze cirkel te stappen.

De lessen voor het sociaal domein

Jeroen Boelhouwer sluit de collegereeks af. Boelhouwer is programmaleider bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij schetst de actuele trends in het sociaal domein in het licht van de vraagstukken die tijdens de collegereeks aan de orde zijn gekomen. Wat zijn de aanknopingspunten om in het beleid en in de uitvoering volle kracht vooruit te gaan in de komende jaren?

Sprekers

  • prof. dr. Barbara Vis, hoogleraar
  • dr. Jeroen Boelhouwer, programmaleider

Waar gaat de VU Divosa Collegereeks 2019 over?
Avond 1: Leren van fouten en goede voorbeelden in bestuur, beleid en uitvoering | 15 mei
Avond 2: Het ambacht en de praktijk van goed samenwerken | 19 juni 2019
Avond 3: De werkelijkheid als leidraad | 11 september 2019
Avond 4: Burgers en cliënten betrekken | 9 oktober 2019