ROB: Het uitkeringsstelsel is verrommeld

donderdag 9 januari 2020

De huidige financieringsstructuur sluit onvoldoende aan op de bestuurlijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Raad voor het Openbaar Bestuur pleit daarom in zijn briefadvies 'Herijking uitkeringsstelsel' aan minister Knops voor een eenduidige uitkeringsstructuur.

De Raad adviseert onderscheid te maken in drie uitkeringsvormen:

  1. Een vrij besteedbare algemene uitkering.
  2. Specifieke uitkeringen wanneer het Rijk weinig ruimte laat voor decentrale afwegingen.
  3. Decentralisatie-uitkeringen zonder bestedingsverplichtingen, maar die wel tegemoetkomen aan de stelselverantwoordelijkheid van het Rijk.

De ROB stelt verder voor om de bekostigingsvorm voor het sociaal domein te heroverwegen. Door vergaande normering en uniformering bij taken die formeel gedecentraliseerd zijn – denk aan het opleggen van het Wmo-abonnementstarief en het voornemen tot regionalisering van de jeugdzorg – wordt de beleidsvrijheid van gemeenten ingeperkt. Financiering via de algemene uitkering past daar niet bij, aldus de ROB.

Zie ook