Jeugdwerkloosheid

Jongeren die uitvallen op school of geen werk kunnen vinden, wenden zich vaak tot de gemeente. Dit dossier geeft inzicht in wat gemeenten kunnen doen, in samenwerking met anderen.

Stand van zaken

Vanwege de oplopende werkloosheid en de economische crisis, nemen voor jongeren de kansen op werk af. Veel jongeren wenden zich tot de gemeente voor hulp bij het zoeken naar werk of voor de aanvraag van een WWB-uitkering. Maar ook als straks de jeugdwerkloosheid weer afneemt, blijft er een groep kwetsbare jongeren over die niet naar school gaat, geen werk heeft en mogelijk buiten de boot valt.

De regelgeving met betrekking tot jongeren en bijstand is de laatste twee jaren sterk veranderd. In het kort de belangrijkste regels:

  • Recht op studiefinanciering? Dan geen recht op WWB-uitkering!
    Jongeren onder de 27 jaar die zich melden voor bijstand en waarbij recht bestaat op studiefinanciering hebben geen recht op een WWB-uitkering.
  • Zoektijd van 4 weken voor jongeren
    Jongeren onder de 27 jaar die zich melden voor bijstand dienen eerst zelf vier weken te zoeken naar werk of naar regulier onderwijs, pas na vier weken kunnen ze een aanvraag indienen. Dat betekent dus dat de jongere in de eerste vier weken na de melding op het werkplein nog geen recht heeft op een WWB uitkering.

Wat vindt Divosa?

Divosa wil bij gemeenten bevorderen dat jongeren een goed aanbod krijgen als zij aankloppen bij de gemeente. Op deze manier voorkomen we dat jongeren tussen wal en schip vallen. Divosa vindt dat sociale diensten er verstandig aan doen om hierbij ook de omgeving te betrekken. Niet alleen de ouders, maar ook andere partners in de jeugdketen. Samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs, de jeugdzorg, en wijkgericht welzijnswerk vergroot de kansen van jongeren op een zelfstandig bestaan - zonder zorg(en) - via leren en werken. Steeds meer gemeenten werken actief samen met het UWV en scholen/beroepsopleidingen om een aanpak te ontwerpen die zo sluitend mogelijk is.

Wat doet Divosa?

Themabijeenkomsten

Divosa organiseert en informeert over themabijeenkomsten over actuele onderwerpen rondom jongeren, jongerenloketten en jeugdwerkloosheid voor beleidsmedewerkers, (klant)managers jongerenloketten, projectleiders, en aanverwante mensen uit de keten (UWV, ROCs en SW-bedrijf) over jongerenbeleid. Zie ook 'Jongeren en de WWB-maatregelen'.

Programmaraad

Divosa maakt ook deel uit van de Programmaraad die actief betrokken is bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid in 2013/2014 en de regionale actieplannen van de 35 arbeidsmarktregio's.

Het kabinet heeft voor 2013 en 2014 in totaal € 50 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten, voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dit geld wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's. Arbeidsmarktregio's die mee wilden doen, moesten voor 1 juli een plan indienen. Alle 35 arbeidsmarktregio's (centrumgemeenten) hebben in samenwerking met de andere gemeenten in hun regio en ketenpartners (werkgevers, roc's, mbo- en hbo-onderwijs, etc.) een plan ingediend. Deze plannen worden vanaf nu uitgevoerd. Onlangs heeft het Europees Sociaal Fonds (ESF) nog € 30 miljoen extra geld beschikbaar gesteld.

Kijk voor meer informatie op www.samenvoordeklant.nl/jeugdwerkloosheid.

Samenwerken met andere instellingen

Divosa werkt samen met instellingen op het gebied van jeugdbeleid om de samenwerking in de keten te versterken en te verbeteren. Denk hierbij aan de verbetering van de hulp- en dienstverlening aan jongeren met financiële problemen of multiproblematiek. Voorbeelden hiervan zijn: 1 Stap Vooruit en het onderzoeksrapport Kwetsbare jongeren en schulden.

Voorbeelden

Aanpak jeugdwerkloosheid