Veelgestelde vragen over de Wet werken naar vermogen

donderdag 21 april 2011 | 15:24 uur | Nieuwsbericht

Wat vindt Divosa van de Wet werken naar vermogen (Wwnv)?

  • Divosa heeft altijd gepleit voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. In het regeerakkoord werd al duidelijk dat dat er niet in zat. Het kabinet wilde de Wajong overeind houden voor mensen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. En ook aan de sociale werkvoorziening mocht niks veranderen. 
  • Divosa stelde één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt ook voor als alternatief voor snijden in de re-integratiemiddelen. In de Miljoenennota 2011 en het regeerakkoord kondigde het rijk echter aan tweederde op het participatiebudget te gaan bezuinigen. Hierdoor is er te weinig geld om de nieuwe wet goed uit te kunnen voeren.
  • Tot slot leiden de bezuinigingen op de Wsw voor veel gemeenten tot forse exploitatietekorten. Deze tekorten gaan vervolgens ten koste van de re-integratiemiddelen. Divosa voorspelt dan ook dat gemeenten binnen enkele jaren bijna niet meer kunnen investeren in de mensen die in de nieuwe Wnv terechtkomen. Impliciet accepteert het kabinet dat meer dan honderdduizend mensen niet meer aan de slag komen

Wat gaan de huidige bijstandsgerechtigden van de nieuwe wet merken?

  • Op zich heeft de nieuwe wet geen gevolgen voor het inkomen van bijstandsgerechtigden. 
  • Of de kansen op werk groter worden is nog maar de vraag. Gemeenten hebben er alle belang bij zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen, maar worden daarbij gehinderd door de bezuinigingen op de re-integratiebudgetten. Daar blijft zo weinig van over dat het voor gemeenten onmogelijk wordt om grote groepen mensen te helpen.

Blijven er verschillen bestaan in de nieuwe regeling tussen huidige bijstandgerechtigden, Wsw’ers en Wajong’ers

  • Ja. De huidige Wsw blijft bestaan. Wie duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is, maakt aanspraak op een Wajong-uitkering. Anderen - waaronder huidige bijstandsgerechtigden - kunnen vallen onder de Wet werken naar vermogen.

Verwacht Divosa dat de mensen die nu nog vallen onder verschillende regelingen allemaal even makkelijk of moeilijk aan het werk kunnen worden geholpen?

  • Er zijn natuurlijk verschillen tussen mensen en de mogelijkheden die ze hebben. Maar Divosa is het eens met het advies van de Commissie De Vries dat niet aard van de belemmering bepalend is, maar het feit dat veel mensen niet op eigen kracht het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dat bepaalt hun kansen op werk.

Is loondispensatie voldoende om werkgevers te bewegen mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen?

  • Loondispensatie maakt het mogelijk om mensen te betalen voor het deel dat zij productief kunnen zijn. Dit maakt de drempel voor werkgevers zeker lager; het bedrijfseconomische argument om het niet te doen vervalt immers. Maar welke regeling je ook bedenkt, succes staat of valt met de bereidheid bij werkgevers om mensen een kans te geven. 

Meer nieuws over Eén regeling onderkant arbeidsmarkt

Meer nieuws over Wet werken naar vermogen (Wwnv)

Het complete nieuwsarchief